Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning, 15 hp

Engelskt namn: Image making in assessment, therapy, rehabilitation and supervision

Denna kursplan gäller: 2020-11-16 och tillsvidare

Kurskod: 3AT304

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-04-16

Innehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur bildskapande kan fördjupa kommunikation och öka förståelse mellan klient och behandlare i människovårdande verksamhet. Kursen behandlar motiv för att föra in bildskapande med olika syften i professionella samtal, ger övning i att motivera till bildskapande och i att observera den skapande processen. Olika modeller för att förstå bildens språk och läsa bilder studeras, liksom olika sätt att föra samtal utifrån bilden. Reflektion över eget förhållningssätt och etiska aspekter på att integrera bildskapande i yrkesutövningen ingår. Teoretisk kunskap integreras och tillämpas praktiskt i individuella och gruppövningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

Kunskap och förståelse
1 redogöra för hur bildskapande kan integreras i det egna yrkets teorier och modeller
2 visa grundläggande kunskap om de olika konstmaterialens egenskaper och tillämpningsområden
3 visa kunskap om och förståelse för bildens språk

Färdighet och förmåga
4 tillämpa färdigheter i att motivera för och instruera bildskapande i samtal
5 tillämpa färdigheter i att föra utforskande och stödjande bildsamtal
6 planera och dokumentera tillämpning av bildskapande tekniker i det professionella samtalet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7 reflektera över eget förhållningssätt i bildbaserade samtal
8 analysera och reflektera över relevanta etiska aspekter på bildskapande i samtal
9 visa insikt om bildskapandet möjligheter och begränsningar i den egna verksamheten

Behörighetskrav

Grundläggande yrkesutbildning om minst 90 hp inom arbetsterapi, fysioterapi, socialt arbete, psykologi, psykoterapi eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätbaserad med tre fysiska träffar à 2-3 dagar på kursorten. Studierna sker genom ett problemorienterat arbetssätt med självstudier på hemorten. Schemalagd tid vid studieortsträffar innehåller föreläsningar, praktiska tillämpningsövningar och seminarier. Självstudier utgörs av litteraturstudier, måleriuppgifter och egen tillämpning i klientarbete. Fokus ligger på studetens eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. I kursen ingår obligatoriska laborationer och gruppövningar. Anvisningar om studiernas uppläggning, examination och kriterier för bedömning ges i studiehandledning.

Examination

FSR 1,2 - individuell hemtentamen
FSR 3-5 - obligatoriska laborationer i grupp
FSR 6-9 - individuell skriftlig rapport
FSR 7-9 - muntlig presentation i seminarium

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Expressive Arts Activity Book [Elektronisk resurs]
  Darley Suzanne, Cohen Gene D., Darley Mark, Heath Wende
  2008 :
  Obligatorisk

  Malchiodi Cathy A.
  Art therapy and health care
  New York : Guilford Press : cop. 2013 : xi, 388 s. :
  ISBN: 9781462507160
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Schroder Deborah
  Little windows into art therapy : small openings for beginning therapists
  Philadelphia, PA : Jessica Kingsley : cop. 2005. : 106 s. :
  ISBN: 1-84310-778-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Implementing the expressive therapies continuum : a guide for clinical practice
  Graves-Alcorn Sandra., Kagin Christa.
  New York : Routledge, Taylor & Francis Group : 2017 : xiv, 184 pages :
  ISBN: 9781138652385
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer. Egen sökning av relevant litteratur i förhållande till eget yrke och verksamhetsområde ingår.

 • Giltig från: 2020 vecka 47

  Berg-Frykholm Annika
  Självbilder : att komma vidare genom skapande
  Uppsala : Bergsäker : 2008 : 215 s. :
  ISBN: 9789163326592
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Edwards David
  Art therapy
  London : SAGE : 2004 : 163 p. :
  ISBN: 0-7619-4750-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Gestaltande metoder i universitetspedagogik : bildskapande och forumspel
  Erhardsson Margaretad 1952-, Englund Birgitta
  Umeå : Universitetspedagogiskt centrum : 2006 : 41 s. :
  ISBN: 91-7264-176-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hinz Lisa D.
  Expressive therapies continuum : a framework for using art in therapy
  New York : Routledge : c2009 : xxv, 292 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0823/2008030581.html
  ISBN: 978-0-415-96347-3 (hardback : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Malchiodi Cathy A.
  The art therapy sourcebook
  2. ed. : New York : McGraw-Hill : c2007. : xi, 276 p. :
  ISBN: 9780071468275
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter tillkommer. Egen sökning av relevant litteratur i förhållande till eget yrke och verksamhetsområde.