Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bioenergi projekt, 7,5 hp

Engelskt namn: Bioenergy project

Denna kursplan gäller: 2016-10-31 och tillsvidare

Kurskod: 5BI218

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-11

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i gångbar bioenergi, tillika internationell bioenergi. Stor vikt läggs vid att ett självständigt forskarförberedande arbetssätt implementeras. Kursen ges i projektform.
 

Förväntade studieresultat

Efter avklarad studiekurs skall studenterna kunna:

-    analysera olika typer av bioenergi som finns på den internationella marknaden
-    med utgångspunkt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett projekt, och tillika värdera det egna projektarbetet
-    analysera och redogöra för, samt underbygga resultat och slutsatser muntligt och skriftligt
-    analysera och redogöra för krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem

 

Behörighetskrav

Minst 90 hp, varav Energiteknisk biologi 7,5 hp, Energiteknisk Kemi 15 hp, Tillämpad termodynamik 6 hp, Bioenergi 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, projektarbeten och presentationer.
 

Examination

Kursen avslutas med en muntlig och skriftlig examination av projekten. Den muntliga delen av projekten examineras med (U) och (G). Den skriftliga delen av projekten examineras med betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5). Diskussionerna examineras genom deltagande samt med en skriftlig inlämning som ges betyget (U) eller (G).

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Slutbetyg på kursen beslutas först när alla prov är genomförda. Betyg som ges på kursen är U, 3, 4 eller 5. För betyget 5 krävs utöver att samtliga prov bedömts med godkänt (G), även att individuell skriftlig rapport bedömts med resultatet 5. För betyget 4 krävs utöver att samtliga prov bedömts med godkänt (G), även att individuell skriftlig rapport bedömts med resultatet 4. Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för fysiologisk botanik. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.