Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bioenergi, 7,5 hp

Engelskt namn: Bioenergy

Denna kursplan gäller: 2017-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 5BI217

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-07

Innehåll

Kursen behandlar olika typer av bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Först behandlas växtens interna energi reaktioner. Sedan behandlas energiinnehåll i råvaror som kan användas inom bioenergisektorn såsom energiskog och energigrödor. Vidare ingår avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk, samt biprodukter från skogs- och jordbruk. Sist behandlas omvandling av råvaror genom produktion av biogas och etanol. Temalaborationer rörande växtens interna energi reaktioner, energiinnehåll i råvaror samt produktion av exempelvis etanol eller biogas behandlas också på kursen. Såväl muntlig som skriftlig presentationsteknik och ett forskarförberedande arbetssätt introduceras också. Kursen avslutas med en skriftlig examen av teoridelen samt en skriftlig och muntlig redovisning av temalaborationerna.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
- analysera och visa förståelse för växtens interna energireaktioner
- redogöra för och analysera energiinnehåll i olika typer av bioenergi
- analysera och värdera olika typer av bioenergi som finns på den svenska marknaden
- demonstrera förmåga att analysera och värdera information inom bioenergiområdet
- redogöra för biogas och etanol teknikernas möjligheter, begränsningar och miljöapekter
-  visa förmåga att skriftligt och muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument
    som ligger till grund för dessa utifrån en temalaboration
 

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav Energiteknisk biologi 7,5 hp, Energiteknisk kemi 15 hp, Tillämpad termodynamik 6 hp eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, projektarbeten och presentationer. Beroende på antalet studenter kan kursen komma att ges i projektform.

Examination

Kursen avslutas med en individuell skriftlig examen av teoridelen där betygen U, 3, 4 eller 5 ges. Även en muntlig och skriftlig examination av temalaborationerna ges. Diskussionerna examineras med en skriftlig inlämning som ges betyget (U) eller (G). Temalaborationen examineras skriftligt med betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5).
För godkänt betyg på kursen krävs även att man deltagit i gruppdiskussioner samt i temalaborationen. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Slutbetyg på kursen beslutas först när alla prov är genomförda. Betyg som ges på kursen är U, 3, 4 eller 5. För betyget 5 krävs utöver att samtliga prov bedömts med godkänt (G), även att individuell skriftlig tentamen och temalaborationen bedömts med resultatet 5. För betyget 4 krävs utöver att samtliga prov bedömts med godkänt (G), även att individuell skriftlig tentamen och temalaborationen bedömts med resultatet 4. Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för fysiologisk botanik. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.