"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biofluidmekanik, 7,5 hp

Engelskt namn: Biofluid Mechanics

Denna kursplan gäller: 2021-02-22 och tillsvidare

Kurskod: 3RA024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2021-01-28

Innehåll

Denna kurs handlar om tillämpningar av fluidmekaniska principer för studier av människokroppens vätskesystem.
Under kursens gång behandlas diverse analytiska och numeriska metoder som tillämpas både i klinik och forskning för att förstå och utvärdera de fysiologiska funktionerna som relaterar till dessa vätskesystem. Kursen inkluderar fluidmekaniska studier av system såsom hjärnan, hjärtat, mikro- och makro-cirkulationen.

Kursen utgörs av:

  • Modul 1, teori, 5 hp
  • Modul 2, laborationer, 2,5 hp.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Kunna redogöra för biofluidmekanikens roll inom sjukvården och det medicinska fältet i stort.
Kunna definiera och beskriva relevanta fluidmekaniska principer såsom konserveringslagarna, Bernoullis och Hagen-Poiseuilles ekvationer, inklusive de antaganden som dessa baseras på.
I detalj kunna diskutera och beskriva hur dessa fluidmekaniska principer kan tillämpas för att studera människokroppens funktioner, samt när och var dessa principer används i klinisk praxis.
Kunna redogöra för kroppens vätskesystem samt storheter (e.g. tryck, flöde och skjuvspänningar) och typiska mätningar relaterade till dessa system.

Färdigheter och förmåga: 
Att självständigt och med metodisk säkerhet kunna tillämpa principer inom den klassiska mekaniken för att lösa flödesproblem inom det medicinska fältet.
Självständigt kunna utföra praktiska mätningar av tryck och flöden relaterade till fysiologiska system, samt kritiskt jämföra resultaten mot teorin.
Självständigt kunna tillämpa och tolka numeriska flödessimuleringar på person-specifika data från radiologi, tryck- och flödesmätningar (hela vägen från datainsamling till post-processinganalys).

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Kritiskt kunna diskutera och reflektera över biofluidmekanikens roll inom dagens och framtidens sjukvård samt den medicinska forskningen.
Kritiskt kunna värdera och resonera kring analytiska och numeriska metoders möjligheter och begränsningar vad gäller att öka vår förståelse för människokroppens flödesmekanik.

Behörighetskrav

Minst 90 hp inklusive Klassisk mekanik, 9 hp, och Fysikaliska modellers matematik, 10.5 hp, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledda laborationer, seminarier och demonstrationer. Endast deltagande i laborationerna är obligatoriskt.

Examination

Modul 1: Teori 5 hp.
Modulen examineras med skriftlig tentamen. Mini-test ges vid sex lektionstillfällen vilket kan ge bonuspoäng till tentamen (upp till 10% av maximala tentamens-poängen). Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G), och Väl Godkänd (VG). För betyget G krävs 50 % av maximala tentamenspoängen, för betyget VG krävs 80 %.

Modul 2: Laborationer 2,5 hp.
Modulen examineras med skriftlig laborationsrapport. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på modul 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. Studenter som blivit godkända har inte möjlighet att examineras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid Institutionen för strålningsvetenskaper.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 8

Rubenstein David A.
Biofluid mechanics : an introduction to fluid mechanics, macrocirculation, and microcirculation / David A. Rubenstein, Wei Yin, and Mary D. Frame, The Department of Biomedical Engineering, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9780128009444
Se Umeå UB:s söktjänst