"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biofluidmekanik, 7,5 hp

Engelskt namn: Biofluid Mechanics

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3RA041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicinsk teknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2022-10-10

Innehåll

Denna kurs handlar om tillämpningar av fluidmekaniska principer för studier av människokroppens vätskesystem.
Under kursens gång behandlas olika analytiska och numeriska metoder som tillämpas både i klinik och forskning för att förstå och utvärdera de fysiologiska funktionerna som relaterar till dessa vätskesystem. Kursen inkluderar fluidmekaniska studier av system såsom hjärnan, hjärtat, samt mikro- och makro-cirkulationen.

Kursen omfattar två moduler:

  • Modul 1, teori, 5 hp
  • Modul 2, laborationer, 2,5 hp.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse: 

Studenten ska kunna:

* Redogöra för biofluidmekanikens roll inom sjukvården och det medicinska fältet i stort.
* Definiera och beskriva relevanta fluidmekaniska principer såsom konserveringslagarna, Bernoullis och Hagen-Poiseuilles ekvationer, inklusive de antaganden som dessa baseras på.
* I detalj kunna diskutera och beskriva hur dessa fluidmekaniska principer kan tillämpas för att studera människokroppens funktioner, samt när och var dessa principer används i klinisk praxis.
* Redogöra för kroppens vätskesystem samt storheter (till exempel tryck, flöde och skjuvspänningar) och typiska mätningar relaterade till dessa system.

Färdigheter och förmåga: 

Studenten ska kunna:

* Självständigt och med metodisk säkerhet kunna tillämpa principer inom den klassiska mekaniken för att lösa flödesproblem inom det medicinska fältet.
* Självständigt utföra praktiska mätningar av tryck och flöden relaterade till fysiologiska system, samt kritiskt jämföra resultaten mot teorin.
* Självständigt tillämpa och tolka numeriska flödessimuleringar på person-specifika data från radiologi, tryck- och flödesmätningar (hela vägen från databehandling och analys).

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

Studenten ska kunna:

* Kritiskt diskutera och reflektera över biofluidmekanikens roll inom dagens och framtidens sjukvård samt den medicinska forskningen.
* Kritiskt värdera och resonera kring analytiska och numeriska metoders möjligheter och begränsningar vad gäller att öka vår förståelse för människokroppens flödesmekanik.

Behörighetskrav

Minst 90 hp inklusive Klassisk mekanik, 9 hp, och Fysikaliska modellers matematik, 10.5 hp, eller motsvarande. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar samt handledda laborationer, seminarier och demonstrationer. Endast deltagande i laborationerna är obligatoriskt. Undervisningen kan ske på engelska.

Examination

Modul 1: Teori 5 hp.
Modulen examineras individuellt med skriftlig tentamen. Frivilliga duggor ges vid sex lektionstillfällen vilket kan ge bonuspoäng till tentamen (upp till 10% av maximala tentamens-poängen). Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G), och Väl Godkänd (VG). För betyget G krävs 50 % av maximala tentamenspoängen, för betyget VG krävs 80 %.

Modul 2: Laborationer 2,5 hp.
Modulen examineras individuellt med skriftlig laborationsrapport. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på modul 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare for studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.