"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är indelad i två moment: teori (5,5hp) och laborationer (2hp).

I kursen behandlas följande områden:

• Termodynamik och kemisk jämvikt med fokus på pH och betydelsen av dessa för läkemedels löslighet i olika media.

• Vätskor och lösningar: diffusion, viskositet, elektrolytlösningar samt kolligativa egenskaper.

• Fysikaliska teorier för blandningar och representation genom fasdiagram för 2 och 3 komponentsystem. Gibbs fasregel.

• Polymerer och proteiners fysikaliska egenskaper. Allmän karaktäristik, stabilitet, goda och mindre goda lösningsmedel.

• Intermolekylär växelverkan (elektrostatisk, inducerad, dispersion och vätebindning) samt hydrofob effekt med exempel inom protein-ligand interaktioner.

• Reaktions- och transportkinetik (reaktionshastighet, reaktions¬ordning, diffusion, temperatur¬beroende) med applikation på upplösning och diffusion genom membran.

• Yt och kolloidkemi: kolloidala system, vätning av ytor, ytspänning, ytaktivitet, miceller, bilager, kolloidala krafter samt DLVO teori.Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska instiutionen