"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning, 7,5 hp

Engelskt namn: Biophysical Chemistry with Applications in Pharmaceutical Chemistry

Denna kursplan gäller: 2010-12-06 och tillsvidare

Kurskod: 5KE120

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-11-30

Innehåll

Kursen är indelad i två moment: teori (5,5hp) och laborationer (2hp). I kursen behandlas följande områden: • Termodynamik och kemisk jämvikt med fokus på pH och betydelsen av dessa för läkemedels löslighet i olika media. • Vätskor och lösningar: diffusion, viskositet, elektrolytlösningar samt kolligativa egenskaper. • Fysikaliska teorier för blandningar och representation genom fasdiagram för 2 och 3 komponentsystem. Gibbs fasregel. • Polymerer och proteiners fysikaliska egenskaper. Allmän karaktäristik, stabilitet, goda och mindre goda lösningsmedel. • Intermolekylär växelverkan (elektrostatisk, inducerad, dispersion och vätebindning) samt hydrofob effekt med exempel inom protein-ligand interaktioner. • Reaktions- och transportkinetik (reaktionshastighet, reaktions¬ordning, diffusion, temperatur¬beroende) med applikation på upplösning och diffusion genom membran. • Yt och kolloidkemi: kolloidala system, vätning av ytor, ytspänning, ytaktivitet, miceller, bilager, kolloidala krafter samt DLVO teori.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna - Förstå vad som driver en kemisk rektion och koppla termodynamik till kemisk jämvikt, dvs Gibbs energi: DeltaG°=-RTlnK - Redogöra för vätskors egenskaper - Tolka fasdiagram samt redogöra för Gibbs fasregel - Redogöra för makromolekylers egenskaper - Redogöra för olika typer av intermolekylär växelverkan - Beskriva grundläggande begrepp inom reaktionskinetik - Redogöra för ämnesområdet yt- och kolloidkemi samt kunna diskutera och bedöma kolloidal stabilitet utifrån DLVO teori - Utföra enklare beräkningar inom ovanstående områden - Applicera ovanstående kunskap på frågeställningar inom läkemedelsutveckling.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i farmaci inklusive minst 90 hp farmaci och farmacevtisk kemi 30 hp alternativt receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper.
Förkunskapskraven uppfylls också av en kandidatexamen i kemi med minst 90 hp kemi inklusive minst 30 hp farmacevtisk kemi eller motsvarande kunskaper.
Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, fördjupningsuppgifter, gruppseminarier, demonstrationer och laborationer. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet eller på lärcentra. Laborationerna utförs i Umeå. Obligatoriska moment är laborationer.

Examination

Examinationen sker genom • Obligatoriska laborationer med skriftliga redovisningar och muntliga seminarier • En teoretisk studie av ett läkemedel eller annan farmaceutisk problemställning/artikel ur ett biofysikaliskt perspektiv. Redovisas skriftligt och opponeras inom mindre grupper genom IKT och presenteras slutligen med postervisning vid träff i Umeå. • En skriftlig tentamen av den teoretiska förståelse, med strävan att examinera studenterna så nära hemorten som möjligt. På laborations- och projektdelen ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På tentamen sätts betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som ej blivit godkända vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat prov och kommer att erbjudas ytterligare examinationstillfällen efter överenskommelse med kursansvarig lärare. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte skärskilda skäl talar emot det (HF 6 Kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för kemiska institutionen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning)

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 45

Chang Raymond.
Physical chemistry for the biosciences
Sansalito, CA : University Science : 2005 : xiii, 677 p. :
ISBN: 1-891389-33-5 (alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst