Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Biomaterial och Bioenergi, 15 hp

Engelskt namn: Biomaterials and Bioenergy

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 5BI201

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-13

Innehåll

Kursen behandlar olika typer av biomaterial och bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Kursen är uppdelad i tre delar: teori om biomaterial och bioenergi (modul I), laborationer (modul II) samt analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi (modul III).
 
Inom modul I behandlas teorin om växtcellens cellväggsstruktur, separation av cellväggskomponenter samt deras användning i framställning av biomaterial och bioenergi. Inom teorimodulet behandlas skogsråvara som kan användas som biomaterial eller inom bioenergisektor. Vidare behandlas avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk, samt biprodukter från skogs- och jordbruk. I denna modul ingår också teorin om växtlipider och stärkelse, och nya biomaterial som exempelvis nanocellulosa och biokompositer.  Modul II innehåller laborativ analys av växtråvarans kemiska och fysikaliska egenskaper och energiinnehåll, analys av cellväggskomponenter, och enzymatisk försockring för produktion av biobränslen. Inom modul III behandlas analys och utvärdering av förnybara råvaror som biomaterial och bioenergi i form av en poster presentation.

Kursen avslutas med en skriftlig examen, framställning av labbrapporter och en poster presentation.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
- demonstrera fördjupad kunskap om växtråvarans beståndsdelar, och kemiska och fysikaliska egenskaper
- självständigt utvärdera potential hos växtråvaran och dess beståndsdelar för användning som biomaterial och bioenergi
- känna till de centrala begreppen inom bioenergi och biomaterialvetenskap
-demonstrera kapacitet att analysera växtbiomassa och dess potential för produktion av biomaterial och bioenergi
- utvärdera och diskutera fördelar, begränsningar, och etiska och miljöaspekter inom produktion av biomaterial och bioenergi
- demonstrera muntlig och skriftlig kapacitet att presentera och diskutera sina resultat från analys av växtbiomassa på ett analytiskt och kritiskt sätt gentemot existerande kunskap

Behörighetskrav

Minst 90hp; varav minst 15hp kemi, 60hp kurser biologi varav 30hp växtbiologi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, laborationer och en poster-redovisning. De obligatoriska moduler på kursen är: laborationerna, poster redovisning och skriftlig examen.

Examination

Modul I examineras genom en individuell, skriftlig salstentamen där betygen U, G eller VG (U, 3, 4 eller 5 för studenter inom civilingenjörsprogram) ges. Laborationerna (modul II) examineras genom de skriftliga labbrapporterna med betygen underkänd (U) eller godkänd (G, 3). Poster presentationen (modul III) examineras genom bedömning av poster kvaliteten och den muntliga presentationen med endera betygen (U) eller (G,3). För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på samtliga moduler. Slutbetyg är U, G eller VG (3, 4 eller 5 för studenter på civilingenjörsprogram). Slutbetyget är ekvivalent med betyget av salstentamen ifall samtliga prov bedomts godkänt (G,3).

Studerande som underkänts vid prov har rätt att skriva omprov för att få godkänt betyg i enlighet med Umeå Universitets förordningar för prov och examen på grundnivå och forskarutbildning (FS 1.1.2-553-14; HF 6 kap. 22 §). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för fysiologisk botanik. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Läromålen och betygssystemet introduceras och diskuteras i den första kursföreläsningen. Under denna föreläsning kommer kursen också att placeras inom ramen för de nationella målen för en avancerad nivåkurs.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteraturlistan erhålls genom kontakt med aktuell institution.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.