Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Biomedicin III, 5 hp

Engelskt namn: Biomedicin III

Denna kursplan gäller: 2010-02-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OT039

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2008-08-25

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2016-06-08

Innehåll

Kursen består av tre delkurser
Näringslära                                   2,0 högskolepoäng
Bettfysiologi                                 1,0 högskolepoäng 
Oral patologi                                2,0 högskolepoäng 
    
Näringslära
Energi och näringsbehov.
Kolhydrater, proteiner, fetter.
Kostcirkeln/matpyramiden.
Livsmedelskunskap.
Utvärdering av kostanamnes.
 
Bettfysiologi
Käksystemets funktionella anatomi.
Normal käkfunktion.
Förekomst, orsaker, symtom, kliniska tecken, diagnostik och behandling av smärta och
funktionsstörning i käksystemet.
 
Oral patologi
Munslemhinnans uppbyggnad, utseende och reaktionsmönster.
Specifika tungförändringar.
Munslemhinneförändringar.
Hudsjukdomars orala manifestationer.
Förändringar i käkbenet.
 

Förväntade studieresultat

Näringslära

Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva kostens betydelse för hälsa och ohälsa
 • redogöra för kostens innehåll och funktion avseende kolhydrater, proteiner och fetter
 • beskriva kostcirkeln/matpyramiden
 • beskriva innehållet i en kostanamnes.
Färdigheter och förmåga 

Den studerande ska kunna
 • registrera en kostanamnes.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska kunna
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen.
Bettfysiologi
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva käksystemets strukturer och funktioner
 • identifiera funktionsrelaterade symtom i käksystemet
 • redogöra för etiologi, förlopp och behandling vid funktionsrelaterade symtom
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska kunna
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen.
 
Oral patologi
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • redogöra för munslemhinnans uppbyggnad, normala utseende och reaktionsmönster
 • beskriva specifika tungförändringar, infektioner, munslemhinnesjukdomar samt hudsjukdomars orala manifestationer
 • övergripande beskriva tumörer, tumörliknande förändringar och hyperplasier i munslemhinnan
 • övergripande beskriva förändringar i käkbenet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska kunna
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen.

Behörighetskrav

Univ: För att påbörja Biomedicin III ska den studerande vara godkänd på alla kurser tillhörande termin 1 inom tandhygienistprogrammet, samt godkänd i delkurserna Kariologi I, Parodontologi I ingående i kursen Oral hälsa II, Oral diagnostisk radiologi ingående i kursen Biomedicin II, samt vara godkänd på kursen Klinisk tillämpning I, termin 2, samt ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, metodövning, laboration, grupparbete och seminarier. Alla moment förutom föreläsningar är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.
 

Examination

Examinationsformer
Den studerandes prestationer bedöms genom skriftliga tentamen och muntliga seminarier. För att bli godkänd i kursen krävs att respektive tentamen, övriga prov samt obligatoriska moment är godkända.
I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
 
Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två ytterligare tillfällen upp till två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla. Vad avser praktiska moment gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
 
Antal provtillfällen

Studerande som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller en del av kurs är begränsat till fem. I kursen erbjuds tre provtillfällen per kursomgång.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år, s.k. uppsamlingsprov.
Om den studerande efter tre prov fortfarande är underkänd kan den studerande ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för de odontologiska programmen (PRO).
 
Byte av examinator

Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

Johansson Ulla
Näring och hälsa
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
ISBN: 9789144079820
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Magnusson Tomas
Klinisk bettfysiologi
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2013 : 79 s. :
ISBN: 978-91-7205-905-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Axéll Tony
Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
7., omarb. uppl. : Stockholm : Gothia Fortbildning : 2016 : 168 s. :
ISBN: 9789188099464
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst