Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Biomedicine and General Pharmacology

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM393

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-08-29

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar fem delar: mikrobiologi och immunologi (del 1), klinisk kemi (del 2), allmän farmakologi (del 3), läkemedelsberäkning (del 4) samt venös och kapillär provtagning (del 5).

Mikrobiologi omfattar olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, deras livsbetingelser och infektionssjukdomar associerade till dessa samt mikrobiologisk diagnostik, smittspridning och resistenta bakterier. Även mikroorganismer i relation till vårdhygien ingår. Immunologi omfattar immunsystemets celler och organ samt funktion vid ett immunsvar, inklusive vaccination. Autoimmunitet, allergi och immunbristsjukdomar ingår. Klinisk kemi omfattar grundläggande kunskaper om blodet - gastransport, koagulation och sjukdomar i relation till blodets funktion. Betydelsen av korrekta provtagningsrutiner i samband med olika analyser belyses och klinisk färdighetsträning i kapillär och venös blodsprovtagning genomförs. Farmakologi omfattar hur läkemedel framställs, olika läkemedelsformer och administreringsvägar. Här ingår också läkemedels väg från absorption till utsöndring (farmakokinetik), dess verkan i kroppen (farmakodynamik) samt interaktioner och biverkningar. Kursen innehåller även läkemedelsberäkning. Kursinnehållet relateras till ålder, kön och etnicitet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för vanligt förekommande mikroorganismer och dess livsbetingelser
  • beskriva och förstå smittspridningsvägar för att kunna vidta smittförebyggande åtgärder
  • redogöra för och förstå människans immunförsvar
  • redogöra för vanligt förekommande kliniskt kemiska analyser relaterade till olika sjukdomstillstånd
  • redogöra för läkemedels väg från absorption till utsöndring och läkemedels verkan i kroppen
  • redogöra för innehåll i författningar och andra relevanta styrdokument
Färdighet och förmåga
  • under handledning utöva venös och kapillär blodprovstagning
  • utföra vanligt förekommande läkemedelsberäkningar på ett korrekt sätt 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera betydelsen av säker vård genom korrekt patientförberedelse, provtagningsteknik, och hantering av provmaterial

Behörighetskrav

För tillträde till kurs krävs genomgångna  kurser i termin 1 och tidigare kurser i termin 2.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar samt obligatoriska moment i form av färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum (KTC). Genomgående ska kursinnehållet bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av individuella webbaserade tentamina samt skriftliga individuella salstentamina. 

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM393 överlappar helt med innehållet i 3OM036
-Kursen 3OM393 ersätter kursen 3OM036

Litteratur