Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomedicin och omvårdnad, 10,5 hp

Engelskt namn: Biomedicine and Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM369

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-02-28

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen är indelad i två delar. Del 1 - grundläggande kunskaper i mikrobiologi, immunologi, klinisk kemi och farmakologi. Del 2 - läkemedelsberäkning. Ett omvårdnadsperspektiv inkluderas inom samtliga områden.

Delen mikrobiologi omfattar olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, deras livsbetingelser och infektionssjukdomar associerade till dessa samt mikrobiologisk diagnostik, smittspridning och resistenta bakterier.  Även mikroorganismer i relation till vårdhygien ingår. Delen immunologi omfattar immunsystemets celler och organ samt funktion vid ett immunsvar, inklusive vaccination. Autoimmunitet, allergi och immunbristsjukdomar behandlas. Delen klinisk kemi omfattar grundläggande kunskaper om blodet inklusive gastransport, koagulation och sjukdomar i relation till blodets funktion. Betydelsen av korrekta provtagningsrutiner i samband med olika analyser belyses. Delen farmakologi omfattar hur läkemedel framställs, olika läkemedelsformer och administreringsvägar. Här ingår också läkemedels väg från absorption till utsöndring (farmakokinetik), dess verkan i kroppen (farmakodynamik) samt interaktioner och biverkningar. Kursen innehåller även obligatorisk färdighetsträning i venös/kapillär blodprovstagning, aseptisk teknik, kateterisering av urinblåsa samt praktisk läkemedelsberäkning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för vanligt förekommande mikroorganismer, deras livsbetingelser samt konsekvenser i form av infektionssjukdom
 • beskriva och förstå smittspridningsvägar samt den fysiska vårdmiljöns betydelse för förebyggande av smittspridning
 • redogöra för och förstå människans immunförsvar i hälsa och sjukdom
 • redogöra för vanligt förekommande kliniskt kemiska analyser relaterade till olika sjukdomstillstånd
 • redogöra för grundläggande principer för läkemedel, kvantifiering av detta, samt läkemedels väg från absorption till utsöndring 
Färdighet och förmåga
 • utföra vanligt förekommande läkemedelsberäkningar av basal karaktär
 • redogöra för innehåll i författningar och andra relevanta styrdokument 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera betydelsen av säker vård genom korrekt patientförberedelse, provtagningsteknik, och hantering av provmaterial
 • reflektera över betydelsen av säker vård genom korrekt hantering och beräkning av läkemedel 

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarier och kliniska övningar är obligatoriska moment. Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell webbaserad tentamen (del 1) samt individuell skriftlig salstentamen (del 2). För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda.
 
Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM369 överlappar helt med innehållet i 3OM318
- Kursen 3OM369 ersätter kursen 3OM318

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789144109534
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
  Boman Lennart, Wikström Claes
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
  ISBN: 9789144121888
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Författningar Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen :
  https://www.socialstyrelsen.se/

  Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
  Bjuväng Agneta, Kjellberg Margareta, Rehle Harriett, Åkesson Ulla
  4. [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 240 s., 8 pl.-s. i färg :
  ISBN: 9789144093215
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 495 sidor :
  ISBN: 9789144116266
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
  Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 276 s. :
  ISBN: 9789127142374
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  Vårdhandboken
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789144109534
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
  Boman Lennart, Wikström Claes
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
  ISBN: 9789144121888
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
  Bjuväng Agneta, Kjellberg Margareta, Rehle Harriett, Åkesson Ulla
  4. [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 240 s., 8 pl.-s. i färg :
  ISBN: 9789144093215
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 495 sidor :
  ISBN: 9789144116266
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Raadu Gunnel
  Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
  senaste upplagan : Stockholm b Liber : Liber : 9 s. (716 s.) :
  ISBN: 91-47-05331-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
  Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 276 s. :
  ISBN: 9789127142374
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  Vårdhandboken
  Obligatorisk