Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomedicinsk kemi, 30 hp

Engelskt namn: Biomedical chemistry

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3BK032

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kemi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2017-10-25

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-12-07

Innehåll

Kursen är en integrering av ämnena organisk kemi, medicinsk kemi och proteinkemi. Grunderna i organisk-kemiska reaktionsmekanismer behandlas med fokus på biologiska föreningars kemi. Struktur och funktion av de molekyler som bygger upp levande system gås igenom. Människans ämnesomsättning och dess reglering behandlas och grunderna i nukleinsyrans reaktioner introduceras. Proteiners egenskaper samt tekniker för att renframställa och karakterisera proteiner tas upp både i teoretiska moment och i eget praktiskt laborationsarbete. Principer för design och syntes av läkemedelssubstanser behandlas. Kursen innehåller laborativa moment där egenhändigt renat protein analyseras med avseende på biokemisk aktivitet. Kursen innehåller även ett moment med Praktisk professionell träning (PPT) med fokus på omvärldsbevakning.

Kursen är uppdelad i följande moment:

Organisk och biologisk kemi - 9.5 hp
Metabolism och centrala dogmen - 8.5 hp
Proteinkemi - 4 hp
Proteinkemiska laborationer - 7 hp
Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär, 1 hp

Förväntade studieresultat

Momentet Organisk och biologisk kemi
Efter avslutat moment ska studenten:
 • kunna skriva om de biologiska föreningarnas nomenklatur, stereokemi samt basala reaktionsmekanismer.
 • visa kunskaper om syra-bas-egenskaper och nukleofilicitet hos organiska föreningar.
 • kunna förklara sambandet mellan struktur och reaktivitet för organiska föreningar.
 • visa grundläggande kunskaper om struktur och funktion hos proteiner, enzymer, kolhydrater, lipider och membraner.
 
Momentet Metabolism och centrala dogmen
Efter avslutat moment ska studenten:
 • kunna förklara livsprocesserna på molekylär nivå, inklusive uppbyggnaden hos nukleinsyror och dess replikering, transkribering och translation samt reglering av genuttryck
 • kunna redogöra översiktligt för människans ämnesomsättning inklusive sambanden mellan olika kemiska förlopp i kroppen och dess reglering.
 • kunna tillämpa principerna bakom några av de metoder som används för att studera proteiner och nukleinsyror.
 
Momentet Proteinkemi
Efter avslutat moment ska studenten:
 • visa grundläggande kunskap i proteinrening.
 • kunna tillämpa teorin bakom olika metoder som används för att studera proteiners struktur och funktion samt principer för design av läkemedelssubstanser.
 
Momentet Proteinkemiska laborationer
Efter avslutat moment ska studenten:
 • visa grundläggande färdigheter i PCR och proteinrening.
 • visa förmåga att kunna undersöka aktivitet hos proteinerna i funktionella biokemiska test.
 • kunna redogöra för hur man kan testa effekten av läkemedelssubstanser på enzymaktiviteterna.
 
Momentet Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär
Efter avslutat moment ska studenten:
 
 • visa kunskap och förståelse för omvärldsbevakning som arbetsmetod samt tillämpning av modeller och verktyg för omvärldsbevakning utifrån en egen frågeställning.

Behörighetskrav

Grundläggande kemi 15hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, handledda laborationer, gruppövningar med problemorienterade frågor och duggor inom ämnesområdet samt grupparbete inom PPT. Laborationsresultat redovisas i skriftliga rapporter och vid muntliga presentationer. Upprop, laborationer samt grupparbeten och seminarier inom PPT är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen på teorimomenten, och genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationer. För hela kursen sätts något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För laborationsmomentet ges något av betygen Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen. Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.
För att erhålla betyget Godkänd vid skriftlig tentamen skall poängsumman vara minst 60% av maxantalet poäng och redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt till viss del integrerade i ett resonemang.
För att uppnå betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen måste utöver kraven för godkänt betyg individuella skriftliga uppgifter vara inlämnade inom angivna tider och arbeten vara redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs det att studenten visar förmåga att använda ämnesspecifik terminologi samt motiverar sina bidrag. Dessutom måste resultatet vid skriftlig tentamen på minst två av teorimomenten ha bedömts som väl godkänt. För betyget Väl Godkänd vid skriftlig tentamen måste poängsumman vara minst 80% av maxantalet poäng och fakta skall vara korrekta och innehållet tydligt och väl relaterat till uppgiften och inte innehålla irrelevanta fakta. Där det är tillämpbart, ska konkreta fakta även vara integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. Undantag från betygsgränserna (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.