Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomedicinsk vetenskap II, 22,5 hp

Engelskt namn: Bioscience II for Pharmacists

Denna kursplan gäller: 2016-02-22 och tillsvidare

Kurskod: 5MO094

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-01-25

Innehåll

Kursen omfattar följande tre moment: Fysiologi 10,5 hp, Sjukdomslära 9 hp, och Toxikologi 3 hp.

Biomedicinsk vetenskap II ger de förkunskaper om människokroppen, sjukdomstillstånd och toxikologi som krävs för att under senare under utbildningen förstå hur läkemedel påverkar sjukdomsuppkomst och symtom, men även den friska kroppen i form av oönskad verkan.

Fysiologi
Momentet behandlar den friska kroppens funktion. Fysiologimomentet omfattar följande: cellen, styrning, rörelseförmågan, transporten försvaret och skyddet, gasutbytet, kroppsvätskereglering, näringshantering och fortplantning. I momentet ingår även viss anatomi och histologi samt laborativ träning.

Sjukdomslära
Momentet används kunskaperna i fysiologi för att förstå sjukdomstillstånd. Momentet ska ge kunskap om uppkomst och symtom för betydelsefulla sjukdomstillstånd i kroppens organ. För att uppnå detta studeras exempelvis inflammation, läkning, immunopatologi, neoplasi samt sjukdomar benämnda miljö- och ämnesomsättning-, infektions-, nervsystems- och endokrin sjukdom. Momentet ger kunskap om sjukdomar i organ som exempelvis hud, muskel, skelett, hjärta/kärl, luftvägar, mag-tarmkanal, lever, urinvägar och reproduktionsorgan. Under momentet tränas också skriftlig och muntlig presentationsteknik.

Toxikologi
Momentet omfattar följande: grundläggande toxikodynamiska och toxikokinetiska begrepp och principer. Främmande ämnens effekter på organsystem och fosterutveckling. Introduktion till miljö- och yrkestoxikologi samt riskbedömning.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva människokroppens anatomi på en övergripande nivå.
- redogöra för de olika organsystemens struktur och funktion.
- beskriva cellens funktion i vävnaden hos organen.
- visa färdighet i experimentell fysiologi och presentera erhållna resultat med ett vetenskapligt förhållningssätt.
- redogöra för betydelsefulla sjukdomstillstånd i kroppens organ, inklusive sjukdomarnas etiologi, patofysiologi och symtombild.
- visa färdighet i muntlig och skriftlig presentation om sjukdomstillstånd med en kunnig allmänhet som målgrupp.
- redogöra för främmande ämnens påverkan på och omsättning i människan, samt mekanismer bakom fosterskador.
 

Behörighetskrav

Biomedicinsk vetenskap I, 14,5 hp (5MO093) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är webbaserad med två obligatoriska träffar i Umeå för laborationer och redovisningar. Undervisningen bedrivs i form av videoföreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter och gruppövningar. Delar av kursen innehåller problem- och casebaserat lärande.

Obligatoriska moment
- Tentamina i Fysiologi, Sjukdomslära och Toxikologi.
- Deltagande i samtliga fysiologilaborationer och laborationsgenomgångar samt godkända muntliga och/eller skriftliga labrapporter.
- Skriftligt arbete, muntlig presentation och aktivt deltagande i seminariet under sjukdomsläramomentet.
 

Examination

Varje moment examineras genom skriftligt prov vid salstentamen eller motsvarande. På ett skriftligt prov sätts ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Laborationer och övningar bedöms med något av betygen U eller G. För betyget G krävs aktivt deltagande i samtliga praktiska övningar inklusive genomgångar samt godkända muntliga och/eller skriftliga labbrapporter. Rapporter som inlämnas utom kurstid bedöms i anslutning till omtentamenstillfälle för aktuell kurs. Seminarieuppgift under sjukdomsläramomentet examineras skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarium i Umeå, inklusive egen muntlig redovisning. Seminarieuppgiften ges betyget U eller G.

Kursledaren kan besluta att aktivt deltagande i icke-obligatoriska gruppövningar, case eller diskussionsforum ska ge bonuspoäng att lägga till tentamensresultatet, dock ej överstigande 10% av totalpoängen av tentamen på ett enskilt moment. Det ankommer kursledaren att vid kursstart informera om vilka moment som ger bonuspoäng och vad som krävs för erhålla dem.

På hel kurs sätt något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska övningar är godkända. För att få betyget VG krävs att studenten fått detta betyg på samtliga skriftliga tentamina avseende de tre momenten. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekten för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.