Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Engelskt namn: Biomechanics and Motor Control in Sports and Exercise

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 3ID303

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-12-10

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-12-15

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

* Motorisk kontroll - hur människokroppen samverkar med sin omgivning för att producera och styra viljemässiga rörelser. Perspektiv såsom ålder och utvecklingsnivå beaktas också.

* Motorisk inlärning - inlärning av nya rörelser och faktorer som påverkar denna. Feedback beaktas utifrån både neurofysiologiska och pedagogiska aspekter.

* Biomekanik och rörelseanalys inklusive mätmetoder i laboratorium - tillämpning av grundläggande biomekaniska principer för att beskriva och analysera rörelser inom idrott utifrån prestationssynpunkt.

Inledningsvis avhandlas teorier och principer om motorisk kontroll och inlärning med relevans för träning och idrott. Vidare avhandlas grundläggande biomekaniska principer med fokus på analys av rörelser inom idrott. Tillämpning av ovanstående principer med fokus på datainsamling, analys och intervention sker löpande genom kursen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
1. Redogöra för neurofysiologiska funktioner och processer som är nödvändiga för styrning och anpassning av viljemässiga rörelser
2. Redogöra för teorier om motorisk utveckling, inlärning och feedback i en idrottskontext
3. Förklara biomekaniska begrepp som används för att beskriva muskulär belastning och kraftutveckling i statistik och rörelse

Färdigheter och förmåga:
4. Tillämpa teorier om motorisk inlärning och feedback vid instruktion av nya rörelser
5. Tillämpa biomekaniska begrepp och principer för att beskriva muskulär belastning i statistik och rörelse vid olika idrottsaktiviteter
6. Använda fält- och laboratoriebaserade instrument för att analysera aktiviteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
7. Värdera utförandet av rörelser inom idrott vid fält- och laboratorietester.

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i anatomi motsvarande minst 7,5 hp och humanfysiologi motsvarande minst 7,5 hp samt styrketräning 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) , gruppsesminarier samt praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Utbildningen ges på engelska.

Examination

Kursmål 1 - 3 examineras individuellt genom skriftlig salstentamen
Kursmål 5 examineras individuellt genom muntlig redovisning vid seminarium
Kursmål 4, 6 och 7 examineras gruppvis genom skriftlig rapport
Kursmål 1-3 bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd
Kursmål 4-7 bedöms som Godkänd och Underkänd

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.
Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

McGinnis Peter Merton
Biomechanics of sport and exercise
Fourth edition : Champaign, IL : Human Kinetics : [2020] : 401 sidor :
ISBN: 9781492571407
Se Umeå UB:s söktjänst

Coker Cheryl A.
Motor learning and control for practitioners
Fourth edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : 370 pages :
ISBN: 9781138736986
Se Umeå UB:s söktjänst