Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Bioresursdesign, 15 hp

Engelskt namn: Bio resource designs

Denna kursplan gäller: 2017-08-14 och tillsvidare

Kurskod: 5BI224

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-29

Innehåll

Kursen är den första delen i ett Design-Build-Test koncept där ett projekt utformas efter beställning från en kund. Projektgruppen skall identifiera utmaningar inom bioresurs-området, argumentera för möjligheter till lösningar och under kursen genomarbeta förslag till en idé för att lösa utmaningen, som i samråd med kunden kan byggas och testas. Arbetsgången omfattar första steget i utvecklingskedjan från idé (design) till en ingenjörsvetenskaplig lösning (build) och kvalitetstestning (test). Projektgruppen, som bör bestå av 2 till 6 studenter, arbetar mot en kund/beställare och har en eller flera handledare som resurspersoner som kan vara behjälpliga med t. ex. specifika frågor och informationssökning under arbetets gång. Arbetsinsatsen dokumenteras på veckoträffar.

Beroende på projektets utformning kan flera olika typer av analysmetoder (t.ex. fysiologiska, molekylära och kemiska) tas upp som grund för problemlösningen. Studenterna ska introduceras till etiska och uthållighetsförankrade dimensioner av arbetet i enlighet med livscykler för systemutveckling och FNs uthållighetsmål. Syftet är att främja studenternas självständiga vetenskapliga tänkande, ge kunskap i projektprocessen, insyn i industriella tillämpningar och arbetsmetoder samt den moderna ingenjörens yrkesroll. Genom inspirationsföreläsningar, artikelgenomgång, exkursioner, kursträffar och gruppdiskussioner har kursen till syfte att bidra till en praktisk föreståelse av bioresursteknikområdet och ge studenterna tillfälle till att väsentligt fördjupa sig inom en specifik och verklighetsbaserad frågeställning.

Denna kurs omfattar idé-delen av projektet, och handlar om att identifiera problemet och skaffa sig en tillräcklig teoretisk bakgrund för att formulera lösningar.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
 • tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och medverka i första delen av utvecklingskedjan från en produktidé till tillverkning och validering av produkten utifrån ett helhetsperspektiv
 • planera och organisera arbetet i ett utvecklingsprojekt
 • arbeta aktivt i en projektgrupp, samt visa förståelse för dess olika roller
 • praktisera ingenjörsmässigt tänkande och kreativitet
 • tillämpa självständighet och kritiskt tänkande
 • självständigt planera en studie, som verifierar kravspecifikationerna för projektet
 • inkludera etiska, samhällsenliga och miljömässiga hänsyn i analysen av lösningsförslag till kundens problem
 • kritiskt söka, granska och tolka bakgrundsdata
 • praktisera muntlig och skriftlig kommunikation, både inom projektgruppen och externt
 • upprätta en projektplan för ett avgränsat projekt
 • analysera och kritiskt utvärdera lösningarna som föreslagits ur ett forsknings- och ingenjörsetiskt perspektiv
 • redovisa resultaten från ett projekt i både muntlig och skriftlig form.

Behörighetskrav

Minst 90hp; varav kurserna Grundläggande Biologi 1 (7,5 hp), Grundläggande Biologi 2 (7,5 hp), Bioteknikens grunder (7.5hp), Växtbioteknik (7.5hp) och Projektledning 1 (7,5hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, handledning i samband med projektarbeten, studiebesök samt veckoträffar. Lektionsundervisningen ägnas åt inspirationsförläsningar av lärare och inbjudna representanter från industrin. Projektstyrning skall ske med en vedertagen projektstyrningsmodell.

Obligatoriska moment av kursen är studiebesök, veckoträffar samt genomförandet av själva projektarbetet. 

Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport, samt redovisas muntligt, där studenterna demonstrerar resultaten för varandra och för kursens lärare. För bedömning av projektarbetet läggs särskild vikt på studentens aktivitetsnivå under projektet, projektrapporten samt övrig dokumentation av projektet.


 

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • praktisk examination i samband med aktivt deltagande i exkursion eller studiebesök
 • individuella, skriftliga inlämningsuppgifter inför seminarier
 • rapporten av projektarbetet bedöms i grupp 
 • muntlig examination i samband med redovisning av projektarbetet bedöms individuellt.

Kursens samtliga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). 

Resultat på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen bedöms med något av resultaten väl godkänt (G) eller underkänt (U). För resultatet godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för fysiologisk botanik.
  
TILLGODORÄKNANDE I en civilingenjörsexamen får denna kurs räknas som 15 hp projektkurs.

Övriga föreskrifter

I en civilingenjörsexamen får denna kurs räknas som 15 hp projektkurs.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 25

Sapiens : en kort historik över mänskligheten
Harari Yuval Noah, Retzlaff Joachim
Första pocketutgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 431 sidor :
ISBN: 978-91-27-15078-2
Se bibliotekets söktjänst

Bäckbom Jens
Tänka, rätt & fel : hur du undviker vanliga tankefel och använder hjärnan bättre
[Malmö] : Roos & Tegner : [2017] : 208 sidor :
ISBN: 978-91-87905-59-9
Se bibliotekets söktjänst