Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biostatistik, 5 hp

Engelskt namn: Biostatistics

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3FH072

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-05-18

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2021-09-01

Innehåll

Fokus i kursen är att ge en förståelse för det statistiska resonemanget inom vetenskaplig metod och vid analys av data. Inledningsvis beskrivs och diskuteras den roll som statistisk metodik har inom vetenskaplig metod. I kursen diskuteras olika strukturer på data, däribland kvantitativt och kategoriskt data samt olika mätnivåer för variabler. För beskrivande statistik diskuteras i kursen användandet av tabeller, diagram och statistiska mått. Begreppet statistisk inferens introduceras med tonvikt på konfidensintervall och hypotesprövning. Med hjälp av statistisk inferens används statistiska analysmetoder för jämförelser mellan grupper och för att undersöka samband mellan variabler. Kursen avslutas med en beskrivning av linjär regression som analysmodell. Under ett litteraturseminarium diskuteras folkhälsovetenskapliga forskningsartiklar med fokus på statistisk metod. Under hela kursen kommer de teoretiska delarna att illustreras med praktiska datorövningar där statistisk programvara används.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för och ha kunskap om relevant statistisk terminologi och betydelsen av statistisk metodik inom vetenskaplig metod.
  • Känna igen olika strukturer på data samt förstå betydelsen av statistisk inferens.
  • Avgöra vilken statistisk analysmetod som är lämplig utifrån givna förutsättningar av de som tas upp i kurs.
  • Tolka resultatet av en linjär regressionsanalys.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Sammanfatta data i tabeller, diagram och med statistiska mått.
  • Använda statistisk programvara för grundläggande statistisk analys.
  • Genomföra lämpliga statistiska analyser med avseende på jämförelse av grupper och samband mellan variabler samt kunna tolka resultatet av dessa analyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Diskutera tillämpningen av grundläggande statistisk metodik i folkhälsovetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälso- och sjukvård, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar och seminarier. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen med betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG), samt en datorövning med betyg underkänd (U) eller godkänd (G). För student som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast 2 månader efter ordinarie provtillfälle.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.