Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Blick auf Schweden: Bilder und Ideen, 7,5 hp

Engelskt namn: Focus on Sweden: Images and Ideas

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 1TY037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-11-23

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-01-18

Innehåll

I kursen studeras en rad olika bilder av Sverige som förmedlas i litterära och andra kulturella alster från 1900-talet och början av 2000-talet. Kursen omfattar tre moment:
Moment 1: Reflektion kring bilder av Sverige, 1 hp
Kartläggning av egna eller gemensamma/kulturbundna bilder av Sverige ur ett tyskt perspektiv. Medvetandegörande av denna utgångspunkt som en förutsättning för förståelsen av de litterära texter som behandlas i kursen.

Moment 2: Bilder av Sverige, 3,5 hp
Studier av litterära och andra texter från 1900-talet och det begynnande 2000-talet med avseende på de bilder av Sveriges politiska, kulturella och samhälleliga utveckling som förmedlas i dessa. Jämförelser med de bilder som ofta ses som typiska eller t.o.m. stereotypa ur ett tyskt perspektiv. Diskussioner och träning i att muntligt presentera olika aspekter av dessa bilder.

Moment 3: Fördjupning, 3 hp
Fördjupning utifrån några av de aspekter som berörts i moment 2, dock med annan tyngdpunkt än projektarbetet i moment 2. Träning i informationssökning och kritisk bedömning av olika källor samt i att muntligt på tyska presentera den genomförda studien och dess resultat.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
• på tyska kunna redogöra för några bilder av Sverige som litterära och andra texter ger uttryck för samt göra jämförelser med de bilder som ofta ses som typiska ur ett tyskt perspektiv;
• kunna kommentera litterära texter och andra kulturella alster mot bakgrund av Sveriges historiska, kulturella och samhälleliga utveckling;
• kunna analysera och muntligt på tyska presentera några aspekter av litterära verk utifrån den övergripande frågeställningen om vilka bilder av Sverige som kan identifieras, alt. kunna sammanfatta och reflektera omkring tandemsamtalens innehåll.

Behörighetskrav

Univ: Tyska A, 7,5 hp, eller behörighet för högskolestudier från tyskspråkigt land eller motsvarande kunskaper. Undantag medges från behörighetskrav i svenska och engelska.

Undervisningens upplägg

Undervisningsspråket är tyska.
Undervisningen består av obligatoriska seminarier och diskussioner i moment 1 och 2 samt handledning i moment 3. Obligatorisk närvaro innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Icke schemalagd tid används för självstudier.

Examination

Bedömning av de studerandes prestationer utifrån muntliga presentationer (moment 1), utifrån muntlig och skriftlig presentation av ett projektarbete (moment 2), muntlig och skriftlig presentation av projektarbete med annat tema än vid moment 2 (moment 3).

Moment 1 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Moment 2 och 3 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 2 och 3 (6,5 hp).

För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 2

Made in Sweden : [Roman]
Flygt Torbjörn, Berf Paul
1. Aufl. : Bergisch Gladbach,b BLT,c 2004 : BLT : 2004 : 429 s. :
ISBN: 3-404-92148-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Frauen und Apfelbäume : Roman
Martinson Moa, Kicherer Birgitta
Dt. Erstausg. : Zürich : Atrium-Verl. : 2007 : 287 S.c 21 cm :
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2956971&prov=M&dokvar=1&dokext=htm3 Inhaltstext
ISBN: 978-3-85535-500-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Strindberg August
Fräulein Julie : ein naturalistisches Trauerspiel
Vollständige Originalfassung : St. Gallen : Stadttheater : [1993] : [82] s. :
Obligatorisk

Information om Sverige på den officiella hemsidan sweden.se: http://www.sweden.se/de/ Utdrag ur ett antal representativa texter, ca. 150 sidor. Tillhandahålls av institutionen. Litteratur till fördjupningsuppgiften väljs i samråd med lärare.