Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Brännpunkt Norrland - perspektiv på en region i förändring, 7,5 hp

Engelskt namn: Focus on Norrland - Perspectives on a Region in Transition

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KU071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-07-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-09-04

Innehåll

Kursen placerar Norrland i centrum och samlar en mångfald perspektiv på vad som ofta betraktas som en perifer region.  Som exempel på perspektiv kan nämnas konst- och litteraturvetenskapliga samt kulturanalytiska. Vidare behandlas de massmediala berättelserna om regionen, eftersom de inte bara utgör viktiga inslag i skapandet av norrländska identiteter, utan är också betydelsefulla för omvärldens syn på regionen. I kursen studeras dessutom Norrlands mångfacetterade kulturarv, både det materiella och immateriella. Genomgående teman i kursen är betydelser av plats och kampen om vad Norrland representerar, i dåtid, nutid och framtid. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som en del av HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap.

Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:
 • redogöra för betydelser av Norrlands materiella och immateriella kulturarv,
 • redogöra för begreppen ruralitet och identitet och hur de kan användas för att begripliggöra Norrland,
 • identifiera och analysera postkoloniala samt diskurs- och medieteoretiska perspektiv på plats och region,
 • självständigt resonera kring olika perspektiv på centrum och periferi,
 • självständigt resonera kring konst- och litteraturvetenskapliga perspektiv på Norrland.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av skriftliga introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande genom inlämningsuppgifter, dels genom hemtentamina.

Examination sker enligt graderna Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 6

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursens start.

  Brännpunkt Norrland : perspektiv på en region i förändring
  Öhman Anders, Nilsson Bo
  Umeå : H:ström : 2017 : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-7327-223-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Eriksson Madeleine
  (Re)producing a periphery : popular representations of the Swedish North
  Umeå : Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet : 2010 : 182 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Det förflutnas närvaro : essäer om norrländska kulturarv, historieskrivning och de andras spår
  Vallström Mikael, Jönsson Lars-Eric
  1. [uppl.] : Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-7209-432-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Tillhandahålls av institutionen.

  Woods Michael
  Rural
  London : Routledge : 2011 : xi, 336 p. :
  ISBN: 0415442400
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Öhman Anders
  De förskingrade : Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson
  Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 159, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-643-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Anvisat material och kompendier.

 • Giltig från: 2018 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursens start.

  Eriksson Madeleine
  (Re)producing a periphery : popular representations of the Swedish North
  Umeå : Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet : 2010 : 182 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Ledman Anna-Lill
  Att representera och representeras : samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006
  Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet : 2012 : 250 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar.

  Logics of Rurality: Political Rhetoric about the Swedish North
  Nilsson Bo, Lundgren Anna Sofia
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2014 :
  Obligatorisk

  Tolentino Felicia
  Porträtt av ett landskap : Vera Friséns gestaltning av naturen i Västerbotten
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2008 : 241 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1622
  ISBN: 978-91-7264-568-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Det förflutnas närvaro : essäer om norrländska kulturarv, historieskrivning och de andras spår
  Vallström Mikael, Jönsson Lars-Eric
  1. [uppl.] : Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-7209-432-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Tillhandahålls av institutionen.

  Woods Michael
  Rural
  London : Routledge : 2011 : xi, 336 p. :
  ISBN: 0415442400
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Öhman Anders
  De förskingrade : Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson
  Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 159, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-643-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisat material och kompendier.