Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Broderi - fria stygn, 3 hp

Engelskt namn: Embroidery-free stitches

Denna kursplan gäller: 2022-02-07 och tillsvidare

Kurskod: 6KS011

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-07

Innehåll

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina egna färdigheter i fritt broderi och som vill undersöka broderiet som konstnärligt uttryck för barn och unga i skola och i frivilliga skolformer. Kursen innehåller idésökande genom skiss och litteratur, egna processreflektioner och praktiskt broderiarbete. Utifrån estetiska uttrycksformer prövar du färg, form och berättande genom stygn. Kursen har ett didaktiskt perspektiv och det fria broderiet berörs som pedagogisk möjlighet i kulturskola, grundskola och förskola.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • ha utvecklat grundläggande kunskaper färg, komposition och materialval.
  • kunna förstå ämnesspecifika begrepp inom broderi.
  • ha förståelse för broderiets möjligheter inom området kulturskolans pedagogik
Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat praktiska färdigheter inom området fritt broderi
  • kunna redovisa resultatet både genom praktiskt arbete och i skriftlig form.
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kunna värdera ställningstagande i materialval och estetiska skapande processer, samt kunna analysera och reflektera över dessa ur ett pedagogiskt perspektiv som berör kulturskola och frivillig barn- och ungdomsverksamhet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen innehåller föreläsningar, workshops och laborationer. Studierna omfattar sedan ett individuellt arbete. Det individuella arbetet presenteras med skriftlig inlämning.

Examination

Examination sker genom att redovisa gestaltande arbete tillsammans med individuell skriftlig uppgift. Vid betygsättning används något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd ska den studerande ha uppfyllt kursens förväntade studieresultat.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att via utbildningsledare på Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.