Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Bygglogistik, 7,5 hp

Engelskt namn: Construction Supply Chain Management

Denna kursplan gäller: 2021-11-01 och tillsvidare

Kurskod: 5BY084

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Innehåll

Kursen behandlar teorifältet bygglogistik relaterat till metoder, processer, produktionssystem, koncept, flöden av yrkesgrupper och information, samt material- och kassaflöden. Delområden som avhandlas är planläggning av bygglogistik, planering, koordinering, integration samt styrning av försörjningskedjan inom ramen för byggandets kontext. Kursen är inte uppdelad i moduler.

Förväntade studieresultat

Mål
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1.    redogöra för begrepp och teorier gällande hanteringen av byggandets leverantörskedjor;
2.    tillämpa grundläggande metoder och verktyg för att kunna modellera, analysera och föreslå förbättringar av byggandets leverantörskedjor;
3.    beskriva och reflektera över processer och metoder gällande byggandets leverantörskedjor.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Byggprocessen 7,5hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Initialt inhämtar studenterna den grundläggande teoretiska kunskapen med stöd av föreläsningar. Tillämpningen av teorin övas, testas och reflekteras genom grupp- och individuella uppgifter.

Examination

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

Kunskapsredovisningen sker genom tre poänggivande inlämningsuppgifter: två skriftliga arbetsuppgifter samt en skriftlig reflektionsuppgift.

För betyget (3) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända och minst 50% av maxpoäng på inlämningsuppgifterna. För betyget (4) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända och minst 65% av maxpoäng på inlämningsuppgifterna. För betyget (5) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända och minst 80% av maxpoäng på inlämningsuppgifterna.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 44

Construction purchasing & supply chain management [Elektronisk resurs]
Benton W. C., McHenry Linda F.
New York : McGraw-Hill : c2010. : 1 online resource. :
ISBN: 9780071548861
Se bibliotekets söktjänst