"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Byggnader och inomhusmiljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Buildings and indoor environment

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5BY083

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-01-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-11-18

Innehåll

Kursen behandlar byggandet och byggda miljöer med fokus på inomhusmiljön.  Byggnadsfysik och byggteknik studeras, t ex akustik, värme och ventilation, liksom ett hållbart och miljöanpassat byggande. Under kursen gör studenten också en egen miljö- och hälsobedömning av sin bostad.  Vidare behandlas ljudutbredning inom- och utomhus, tillämpliga akustiska mätmetoder samt relationen mellan uppmätt och upplevt ljud.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
*    redogöra övergripande för byggprocessen och olika byggnadstekniska frågor
*    beskriva hur lagar och regler tillämpas inom området
*    analysera och värdera hur olika akustiska förhållanden påverkar bullerproblematik i byggnader
*    bedöma och beräkna hur olika byggnadsrelaterade frågor och aktiviteter kan påverka den inre miljön
*    utföra en enklare inomhusmiljödeklaration av en bostad

Behörighetskrav

Miljöeffekter 15 hp (5MH121), Hälsoeffekter 15hp (5MH130) och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp (5MH127).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, samt skriftliga uppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:
En skriftlig tentamen, samt skriftlig redovisning av två stycken inlämningsuppgifter. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget (G) krävs minst 60 % av maxpoäng på tentamen. För betyget (VG) krävs minst 80 % av maxpoäng på tentamen.

För varje inlämningsuppgift ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att de skriftliga redovisningarna innehåller relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår. 

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska kursdelar är godkända. För att erhålla betyget G på hela kursen krävs betyget G på tentamen och betyget G på samtliga inlämningsuppgifter. För att erhålla betyget VG krävs betyget VG på tentamen och betyget G på samtliga inlämningsuppgifter.

För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.