Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Byggnader och miljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Buildings and Environment

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5BY077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-14

Innehåll

Kursen behandlar byggandet och byggda miljöer med fokus på inomhusmiljön.  Byggfysik och byggteknik studeras, t ex akustik, strålning, värme och ventilation, liksom ett hållbart och miljöanpassat byggande. Handläggning utifrån miljöbalkens hälsoskyddsområde praktiseras. Under kursen gör studenten också en egen miljö- och hälsobedömning av sin bostad.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

*    redogöra övergripande för byggprocessen och olika byggnadstekniska frågor,
*    beskriva hur lagar och regler tillämpas inom området,
*    analysera och värdera hur olika akustiska förhållanden påverkar bullerproblematik i byggnader,
*    myndighetsmässigt handlägga ärenden relaterade till inomhusmiljöfrågor,
*    utföra en enklare miljödeklaration av en bostad,
*    beräkna hur olika byggnadsrelaterade frågor och aktiviteter kan påverka den inre miljön,
*    beskriva hur byggandet och byggnader kan anpassas till ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Behörighetskrav

Kurserna Luft och buller 7,5 hp, Miljöeffekter 11,5 hp, Hälsoeffekter 11 hp, och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, samt skriftliga uppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:
En skriftlig tentamen, samt skriftlig redovisning av två stycken inlämningsuppgifter. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget (G) krävs minst 60 % av maxpoäng på tentamen. För betyget (VG) krävs minst 80 % av maxpoäng på tentamen.

Varje inlämningsuppgift ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). För omdömet (G) krävs att krävs att de skriftliga redovisningarna är korrekta och innehåller relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår. Om flera studenter genomför inlämningsuppgifterna tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).  För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen och erhålla betyget (G) krävs betyget (G) på tentamen och omdömet (G) på samtliga inlämningsuppgifter. För kursbetyget (VG) krävs betyget (VG) på tentamen och omdömet (G) på samtliga laborationsuppgifter.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.