Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Byggnadsfysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Building Physics

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5BY002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-08

Innehåll

Kursen behandlar de fysikaliska grunderna för värme- och fukttransport i byggnader och dess olika byggnadsdelar. I kursen ingår även grundläggande byggnadsakustik.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- beskriva och utföra beräkningar av värmetransport genom en byggnads olika delar,
- beskriva och utföra beräkningar av fukttransport inom byggnader och dess byggnadsdelar,
- beskriva de problem som oönskad fukt kan orsaka i byggnader samt åtgärder för att förhindra dessa,
- beskriva grundläggande begrepp i byggnadsakustik såsom luftljudsisolering, stegljudsisolering, efterklangstid och absorptionsarea,
- beskriva hur mätning och beräkning av luft- och stegljudsisolering går till.
Laboration:
- beräkna vägt reduktionstal  utifrån resultat av mätning i fält,
- beräkna värmetransport utifrån resultat av mätning i labbet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Byggmateriallära, 7.5 hp (5BY065) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 2

Sandin Kenneth
Praktisk byggnadsfysik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
Förlagsinformation och Innehållsförteckning
ISBN: 9789144059914
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sandin Kenneth
Praktisk byggnadsfysik. : Övningsuppgifter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 76 s. :
Förlagsinformation
ISBN: 9789144059891
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst