"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Byggnadsmekanik 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Structural Mechanics 2

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5BY061

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-05

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Innehåll

Kursen är en fortsättning i byggnadsmekanik och hållfasthetslära med inriktning mot byggnadskonstruktion. I kursen behandlas hur man bestämmer krafter, spänningar och deformationer i balkar, ramar och plattor. Dessutom ingår punktkonstruktioner och konstruktioner sammansatta av olika material.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Teori:
- beräkna krafter och deformationer i en balk med hjälp av elastiska linjens ekvation,
- beräkna snittkrafter i statiskt obestämda ramar,
- beräkna spänningar i godtycklig riktning utifrån ett givet spänningstillstånd,
- beskriva modeller för brott i material,
- beräkna spänningar och deformationer i balkar där mer än ett material samverkar,
- beräkna krafter och moment i punktformiga konstruktioner (skruv-, spik- eller pålgrupp),

beräkna snittkrafter i balkar enligt plasticitetsteori (flytleder ).
Projekt:

- beräkna snittkrafter i statiskt obestämda ramar för hand och med datorstöd.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Tillämpad byggnadsmekanik, 7.5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Teori):
Skriftlig tentamen vid kursens slut. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

Moment 2 (Projekt):
En skriftlig rapport som betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betygssättningen grundas på bedömning av den skriftliga rapporten. För betyget G krävs att rapporten överlag är korrekt och innehåller relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För kursbetyget (3) krävs betyget (3) på moment 1 och (G) på moment 2. För kursbetyget (4) krävs betyget (4) på moment 1 och (G) på moment 2. För kursbetyget (5) krävs betyget (5) på moment 1 och (G) på moment 2. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 35

Heyden Susanne
Introduktion till strukturmekaniken
Upplaga 5 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 339 sidor :
ISBN: 978-91-44-08406-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Byggformler och tabeller
Johannesson Paul, Vretblad Bengt
11., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 177 s. :
ISBN: 978-91-47-10022-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Byggkonstruktion : regel- och formelsamling
Isaksson Tord, Mårtensson Annika
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 170 sidor :
ISBN: 9789144118628
Se Umeå UB:s söktjänst