Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Byggproduktion II, 7,5 hp

Engelskt namn: Construction Engineering II

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5BY005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-26

Innehåll

Kursen behandlar entreprenadrätt och ger en redogörelse för de standardavtal som gäller vid konsultavtal, entreprenadavtal och avtal med underentreprenader. I kursen ingår anbudskalkylering samt planering i samband med att lämna in anbud.
Kursen är indelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS). 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- redogöra för innehållen i de avtalshandlingar som tillämpas inom branschen,

- upprätta anbudskalkyler, strukturplaner, tidplaner, maskinplaner, organisationsplaner och anbud,
- upprätta arbetsmiljöplaner.
Projekt:
- upprätta anbudskalkyler, strukturplaner, tidplaner, maskinplaner, organisationsplaner och anbud.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Byggproduktion I, 7.5 hp och Projektering, 7.5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Teori):
Skriftlig salstentamen som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng.

Moment 2 (Projekt):
Muntlig redovisning samt inlämning av skriftlig dokumentation kopplad till projektet. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. På Moment 2 ges något betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att den muntliga redovisningen och den skriftliga dokumentationen är genomförd med godkänt resultat.

Hela kursen:
På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget Godkänd (3) på hela kursen krävs betyget (3) på Moment 1, samt (G) på Moment 2. För betyget Icke utan beröm godkänt (4) krävs därutöver betyget (4) på Moment 1. För betyget Med beröm godkänd (5) krävs därutöver betyget (5) på Moment 1.För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Söderberg Jan
Att upphandla byggprojekt
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 338 s. :
ISBN: 978-91-44-07022-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Byggledning : Produktion
Hansson Bengt, Olander Stefan, Landin Anne, Aulin Radhlinah, Persson Mats, Persson Urban
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 601 sidor :
ISBN: 9789144105734
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn
Stockholm : Svensk Byggtjänst : 2011 : 122 s. :
ISBN: 978-91-7333-444-0 (spiralh.)
Se bibliotekets söktjänst