Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

CAID - Avancerad nivå, steg 1, 3 hp

Engelskt namn: CAID - Advanced level, step 1

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID117

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-12-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen tar upp olika metoder som används för att skapa, hantera och utveckla ytor, former och detaljer med hjälp av dator. Genom att skapa virtuella 3D-modeller kan presentationsmaterial, i form av skärmbilder, utskrifter eller animationer genereras. Datorstödda designtekniker används inom industriföretag för att sänka utvecklingstiden och underlätta kommunikationen mellan ingenjörer, designer och andra aktörer i produktutvecklingsprocessen. Datorstödda metoder används som standardverktyg i alla steg av designprocessen för att på ett tydligt sätt visualisera och kommunicera sin design med kollegor eller samarbetspartners. Målet med kursen är att introducera CAID (Computer Aided Industrial Design) som ett verktyg för att kommunicera sina designidéer och designförslag.

Förväntade studieresultat

Efter kursens genomförande ska studenten kunna:
  • uppvisa förmåga i att hantera och tillämpa ett CAID-program genom att skapa och visualisera olika objekt.
  • hantera och utnyttja några av de vanligast förekommande verktygen för NURBS-modellering.
  • skapa olika material-, textur- och ljuseffekter för att kunna utvärdera och bedöma 3D-modellens form.
  • skapa enkla geometriska 3D-modeller utifrån en egen design.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska övningar under uppsikt av handledare. Eftersom undervisningen är av prövande karaktär är alla delar av kursen obligatoriska.

Examination

Examination sker som individuella praktiska tester, i närvaro av examinator, och presentation av resultatet av tilldelade uppgifter. För godkänt på kursen ska alla delar av kursen och alla uppgifter genomföras.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.