Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik, 9 hp

Engelskt namn: Cell- and Molecular Biology with Laboratory Methods

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL204

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-10-10

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

I kursens ingår grundläggande cell- och molekylärbiologisk teori omfattande cellens organeller, genomets organisation, cellcykeln, intracellulär kommunikation, processer vilka ligger till grund för reglering av genexpression, differentiering och apoptos. De laborativa momenten omfattar praktisk tillämpning av molekylärbiologiska metoder och analys.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska 
* ha grundläggande kunskap om människokroppen organ, dess vävnader och olika celltyper
* ha kunskap om den eukaryota och prokaryota cellens uppbyggnad
* kunna redogöra för eukaryota organellers strukturer och funktioner
* ha kunskap om genomets organisation, samt de processer vilka reglerar flöde av genetisk information, 
* kunna redogöra för cellcykeln, mitos och meios samt DNA skada/reparation 
* ha kunskap om celldifferentiering och apoptos och de processer som reglerar genexpression hos eukaryoter
* kunna redogöra för intracellulär transport, endocytos och exocytos, intercellulär och intracellulär kommunikation, signaltransduktion, ligandbindning, second-messengers, protein-kinaser, transkriptionsfaktorer och funktionellt svar i celler
* ha grundläggande kunskap om små reglerande RNA-molekyler
* kunna redogöra för grundläggande molekylärbiologiska metoder, samt ha kännedom om olika modeller för att studera cellers funktion
* kunna redogöra för begreppet 3R och hur det bidrar till hållbar utveckling vid användande av försöksdjur i forskning.

Färdighet och förmåga:
Den studerande ska
* ha basala färdigheter för arbete med grundläggande molekylärbiologiska metoder.
* visa förmåga på att kunna planera och fullfölja uppgifter inom given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska
* kunna reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, språkkrav svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier, samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och laborationer. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och skriftlig redovisning av laboration. På individuell skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hel kurs krävs betyget G på tentamen och att obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell tentamen samt G på övriga delar. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. 

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet laborativa tillfällen är begränsade till totalt tre. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Alberts Bruce
Essential cell biology
Fifth edition. : W.W. Norton and Company : 2019 : 734 pages :
ISBN: 9780393680393
Se bibliotekskatalogen Album