"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Centrala teman i kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Central Topics in Cognitive Neuroscience

Denna kursplan gäller: 2021-11-08 och tillsvidare

Kurskod: 3FS001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-12-02

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-12-02

Innehåll

​Kursen ger en övergripande introduktion till hjärnans struktur och funktion, dess bearbetning av sensorisk information och perceptuella processer. Tonvikten av kursen ligger på att behandla centrala begrepp, teorier och empiriska fynd relaterade till uppmärksamhet, arbetsminne, exekutiva funktioner, långtidsminne, och emotioner. Kursen tar även upp relationen mellan neurovetenskap och artificiell intelligens. I kursen ingår att skriva en kortare fördjupningsuppsats där ämnet väljs i samråd med lärare

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Kunna redogöra för:

  • hjärnans grundläggande anatomi och uppbyggnad, inklusive nervcellers egenskaper och kommunikation, samt hur dess bearbetning av sensorisk information ligger till grund för perception och högre kognitiva funktioner 

Färdighet och förmåga

Visa förmåga att:

  • relatera hjärnstrukturer och hjärnnätverk till de kognitiva processerna uppmärksamhet, arbetsminne och exekutiva funktioner, långtidsminne, samt emotioner
  • förmedla och analysera vetenskaplig litteratur om centrala begrepp, teorier och empiriska fynd rörande de neurala processerna bakom uppmärksamhet, arbetsminne och exekutiva funktioner, långtidsminne, samt emotioner
  • diskutera och förklara relationen mellan neurovetenskap och artificiell intelligens
  • syntetisera kunskap om ett väl avgränsat fenomen inom kognitiv neurovetenskap, samt redovisa detta skriftligt och muntligt på engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och kontrastera teorier och empiriska fynd inom kognitiv neurovetenskap
  • kunna värdera vetenskapliga studiers kvalitet

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap, eller 90 hp inom ett huvudområde, varav minst 15 hp med koppling till kognitionsvetenskap, kognitionspsykologi, psykologi, psykiatri, neurobiologi, neurologi, neurovetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart. Undervisningen omfattar övergripande föreläsningar och obligatoriska fördjupande seminarier, samt självständigt kunskapsinhämtande och uppsatsförfattande. Utöver schemalagda moment krävs hög grad av individuell bearbetning av kursmaterialet. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination sker genom en skriftlig individuell salstentamen av de grundläggande momenten, muntlig examination i grupp vid seminarierna där individuell bedömning kan ske, samt genom skriftlig inlämning av uppsats som även individuellt presenteras muntligt vid slutseminariet. Förekomst av examinerande moment anges i schema.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. För att uppnå godkänt betyg krävs godkänt på alla examinerande moment (tentamen, seminarier samt uppsats). Väl godkänt på kursen ges om både skriftlig tentamen och uppsats uppfyller kriterierna för detta betyg, utöver godkänt på seminarierna. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". Studenterna garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan, under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.