Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Civilsamhället, empowerment och social mobilisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Civil Society, Empowerment and Social Mobilization

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1ET054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Innehåll

Kursen behandlar betydelser av empowerment och social mobilisering generellt och i relation till civilsamhället. Konkret innebär detta att kursen fokuserar hur empowerment kan fungera som en strategi för att stärka både grupper och individer, och hur detta kan ske inom ramen för civilsamhället. Kursen behandlar på liknande sätt social mobilisering, vad det innebär och hur det kan fungera som en kollektiv strategi för social utveckling generellt och inom civilsamhället. Exempel hämtas bland annat från sociala medier och så kallade brobyggare. Studenten får dessutom möjlighet att själv och utifrån eget intresseområde utveckla en strategi för empowerment och/eller social mobilisering. Kursen riktar sig till engagerade inom civilsamhället, samt till den allmänt intresserade.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:
  • Uppvisa grundläggande kunskaper i empowerment som teori och praktik.
  • Redogöra för vad empowerment kan betyda för civilsamhället.
  • Uppvisa grundläggande kunskaper i social mobilisering som teori och praktik.
  • Redogöra för vad social mobilisering kan betyda för civilsamhället.
  • Planera och föreslå en praktisk tillämpning av empowerment och/eller social mobilisering med inriktning mot civilsamhället och/eller med generell inriktning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
                               
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart.

Empowerment i teori och praktik (valda kapitel)
Askheim Ole Petter, Starrin Bengt
1. uppl. : Lund : Gleerup : 2007 : 234 s. :
ISBN: 978-91-40-64838-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Karlsson Magnus
Självhjälpsgrupper i det svenska civilsamhället : funderingar kring utveckling och position
Ingår i:
Det civila samhället som forskningsfält
Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund : 2006 : 278, [1] s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.rj.se/globalassets/bocker/2006/civila_samh_forskningsfalt.pdf#page=50

Kings Lisa
Betydelsen av brobyggare [Elektronisk resurs] : Det etablerade civilsamhället och förortsrörelsen
2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-35633
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/article/view/2000-6217.9.3

Social mobilisering : lärdomar från fyra svenska städer
Andersson Oscar, Amberntsson Pelle
[Malmö] : Universus Academic Press : 2016 : 259 sidor :
ISBN: 9789187439254
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Lotta
Nu styr vi upp stan!
Ingår i:
När verkligheten inte stämmer med kartan
Lund : Nordic Academic Press : 2014 : 221 s. : sid. 145-188 :
Obligatorisk

Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder
Svensson Ove, Tideman Magnus
Ingår i:
Socialmedicinsk tidskrift [Elektronisk resurs]
Stockholm. : 84 : sid. 193-204 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/599

Valbar litteratur

Det civila samhället som forskningsfält : nya avhandlingar i ett nytt sekel
Svedberg Lars, Trägårdh Lars
Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund : 2006 : 278, [1] s. :
ISBN: 9178447283
Se bibliotekskatalogen Album

Rörelser under ytan : reportage om USA:s nya folkrörelser
Lundberg Julia, Holmbäck Christopher
Stockholm : Re:public : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789176094181
Se bibliotekskatalogen Album

Social mobilisering : en utmaning för socialt arbete
Denvall Verner, Heule Cecilia, Kristiansen Arne
2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2016 : 288 s. :
ISBN: 9789140691798
Se bibliotekskatalogen Album

Särskilt utsatta ungdomsgrupper : ungas sexuella och reproduktiva rättigheter
Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor : 2016 : 39 s. :
ISBN: 978-91-85933-91-4
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/sarskilt-utsatta-ungdomsgrupper-fokus15-del2.pdf