Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Civilsamhället, empowerment och social mobilisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Civil Society, Empowerment and Social Mobilization

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1ET054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Kursen behandlar betydelser av empowerment och social mobilisering generellt och i relation till civilsamhället ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Konkret innebär detta att kursen fokuserar hur empowerment kan fungera som en strategi för att stärka både grupper och individer, och hur detta kan ske inom ramen för civilsamhället. Kursen behandlar på liknande sätt social mobilisering, vad det innebär och hur det kan fungera som en kollektiv strategi för social utveckling generellt och inom civilsamhället. Exempel hämtas bland annat från sociala medier och så kallade brobyggare. Studenten får dessutom möjlighet att själv och utifrån eget intresseområde utveckla en strategi för empowerment och/eller social mobilisering. Kursen riktar sig till engagerade inom civilsamhället, samt till den allmänt intresserade.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:

Modul 1. Empowerment (3,5 hp)
Empowerment (3,5 Credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
 • Uppvisa grundläggande kunskaper i empowerment som teori och praktik

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
 • Redogöra för vad empowerment kan betyda för civilsamhället ur ett kulturanalytiskt perspektiv. 
 
Modul 2. Social mobilisering (4 hp)
Social mobilization (4 Credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
 • Uppvisa grundläggande kunskaper i social mobilisering som teori och praktik. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
 • Redogöra för vad social mobilisering kan betyda för civilsamhället ur ett kulturanalytiskt perspektiv.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Planera och föreslå en praktisk tillämpning av empowerment och/eller social mobilisering med inriktning mot civilsamhället och/eller med generell inriktning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av introduktioner på kurswebben, litteraturstudier, digitala seminarier och individuella uppgifter. Kursen innehåller inga fysiska sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. På båda modulers examinerande uppgifter ges betygsomdömena (VG) Väl Godkänd, (G) Godkänd eller (U) Underkänd. För betyget Väl Godkänd för kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda modulerna.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
                               
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 36

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart.

  Modul 1. Empowerment (3,5 hp)

  Empowerment i teori och praktik (valda kapitel)
  Askheim Ole Petter, Starrin Bengt
  1. uppl. : Lund : Gleerup : 2007 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-40-64838-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Magnus
  Självhjälpsgrupper i det svenska civilsamhället : funderingar kring utveckling och position
  Ingår i:
  Det civila samhället som forskningsfält
  Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund : 2006 : 278, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.rj.se/globalassets/bocker/2006/civila_samh_forskningsfalt.pdf#page=50

  Kings Lisa
  Betydelsen av brobyggare [Elektronisk resurs] : Det etablerade civilsamhället och förortsrörelsen
  2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-35633
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/article/view/2000-6217.9.3

  Folkbildning i (av)koloniseringens skugga: Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer
  Nordvall Henrik, Dahlstedt Magnus
  Utbildning och Demokrati, Vol 18, nr 3. : 2009 :
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302838/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 29-47

  Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder
  Svensson Ove, Tideman Magnus
  Ingår i:
  Socialmedicinsk tidskrift [Elektronisk resurs]
  Stockholm. : 84 : sid. 193-204 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/599

  Modul 2. Social mobilisering (4 hp)

  Cocq Coppélie
  Kampen om Gállok. Platsskapande och synliggörande.
  Kulturella Perspektiv : 2014 :
  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-1-2014---for-webben.pdf
  Obligatorisk

  Rörelser under ytan : reportage om USA:s nya folkrörelser
  Lundberg Julia, Holmbäck Christopher
  Stockholm : Re:public : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789176094181
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensson Lotta
  Nu styr vi upp stan!
  Ingår i:
  När verkligheten inte stämmer med kartan
  Lund : Nordic Academic Press : 2014 : 221 s. : sid. 145-188 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 145-188

  Sociala rörelser : politik och kultur
  Wettergren Åsa, Jamison Andrew
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 410 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-03845-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Det civila samhället som forskningsfält : nya avhandlingar i ett nytt sekel
  Svedberg Lars, Trägårdh Lars
  Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund : 2006 : 278, [1] s. :
  ISBN: 9178447283
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hagström Charlotte
  På cykeln mot friheten: cykelkurser för vuxna.
  Lunds Universitet, ingår i Kultur X. 10-tal i kulturvetenskaplig belysning. : 2019 :
  https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/70215435/Kultur_X_web.pdf

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart.

  Modul 1. Empowerment (3,5 hp)

  Empowerment i teori och praktik (valda kapitel)
  Askheim Ole Petter, Starrin Bengt
  1. uppl. : Lund : Gleerup : 2007 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-40-64838-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Magnus
  Självhjälpsgrupper i det svenska civilsamhället : funderingar kring utveckling och position
  Ingår i:
  Det civila samhället som forskningsfält
  Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund : 2006 : 278, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.rj.se/globalassets/bocker/2006/civila_samh_forskningsfalt.pdf#page=50

  Kings Lisa
  Betydelsen av brobyggare [Elektronisk resurs] : Det etablerade civilsamhället och förortsrörelsen
  2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-35633
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/article/view/2000-6217.9.3

  Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder
  Svensson Ove, Tideman Magnus
  Ingår i:
  Socialmedicinsk tidskrift [Elektronisk resurs]
  Stockholm. : 84 : sid. 193-204 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/599

  Modul 2. Social mobilisering (4 hp)

  Social mobilisering : lärdomar från fyra svenska städer
  Andersson Oscar, Amberntsson Pelle
  [Malmö] : Universus Academic Press : 2016 : 259 sidor :
  ISBN: 9789187439254
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rörelser under ytan : reportage om USA:s nya folkrörelser
  Lundberg Julia, Holmbäck Christopher
  Stockholm : Re:public : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789176094181
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensson Lotta
  Nu styr vi upp stan!
  Ingår i:
  När verkligheten inte stämmer med kartan
  Lund : Nordic Academic Press : 2014 : 221 s. : sid. 145-188 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 145-188

  Sociala rörelser : politik och kultur
  Wettergren Åsa, Jamison Andrew
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 410 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-03845-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Det civila samhället som forskningsfält : nya avhandlingar i ett nytt sekel
  Svedberg Lars, Trägårdh Lars
  Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund : 2006 : 278, [1] s. :
  ISBN: 9178447283
  Se bibliotekskatalogen Album