"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Corporate Finance and Analysis D, 15 hp

Engelskt namn: Corporate Finance and Analysis D

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE180

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Denna kurs är avsedd för studenter som vill öka sin kunskap om praktiska tillämpningar av finansiell förvaltning och styrning. De två momenten ger studenterna möjligheter att anskaffa sig en hög expertisnivå inom centrala områden inom finansiell styrning och förvaltning, inklusive områden som bolagsvärdering och finansiering. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

 • Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp
 • Moment 2. Avancerad företagsfinansiering, 7.5 hp

Generiska kompetenser
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • strukturera och analysera problem inom det finansiella området samt diskutera implikationer av analys i ett övergripande sammanhang
 • förstå och utvärdera problem relaterade till finansiell förvaltning från ett etiskt perspektiv
 • arbeta effektivt i grupp
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp
Momentet syftar till att förse studenten med relevanta teorier, metoder och modeller för värdering av företag och dessas värdepapper, främst aktier. Momentet behandlar analys av redovisningsinformation och användandet av sådan information vid strategiska analyser, utvärdering av prestation och investeringsbeslut. Redovisnings- och kassaflödesbaserade värderingsansatser diskuteras liksom prognosticering av utdelningar, vinster, kassaflöden och pro-forma analyser. Under momentet blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik hur plagiat och fusk undviks.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna:

 • värdera företags eget kapital, verksamhet och skulder med hjälp av olika värderingsmodeller och redovisningsinformation.
 • analysera och omformulera årsredovisningar och relaterad information för att identifiera företags affärsstrategier och värdedrivare och därmed underlätta prognosticering och värdering.
 • analysera marknadsvärden, värdedrivare och finansiella mått, t.ex., lönsamhet, tillväxt, P/B och P/E tal, - samt dessas relation till uppskattat fundamentalt värde.
 • förklara förhållandena mellan redovisningsstandarder, t.ex. IFRS och US GAAP, redovisningsmetoder och värde.
 • integrera miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer) i företagsvärdering
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, litteratur dvs. lärobok och forskningsartiklar, fallarbeten och projekt. Studenterna förväntas ta aktiv del i alla delar av momentet.

Momentets examination
Examinationen baseras på en individuell skriftlig tentamen och två övriga test samt ett individuellt onlinetest om ett akademiskt förhållningssätt. Samtliga delar av momentet ska vara godkända innan betyg kan utdelas. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Advanced Corporate Finance, 7.5 hp
Momentets huvudsakliga syfte är att tillhandahålla en integrerad översikt över de viktigaste begreppen med koppling till finansiell ledning och finansiering av företag, både i teori och praktik samt i vissa avseenden även metodmässigt. Momentet fördjupar studentens kunskap om den kontext vari företag verkar.  Momentet behandlar bl.a. val och effekter av olika finansieringsalternativ, kapitalstruktur, utdelning, riskhantering, marknadseffektivitet, kontroll och styrning, finansiellt trångmål och omstruktureringar. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella team.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall studenten kunna följande:

 • bedöma effekterna av informationsasymmetri med koppling till finansiell ledning och finansiella beslut, från val av finansiering till att hantera frågeställningar förknippade med finansiellt trångmål.
 • förklara bakomliggande teorier och tillämpliga strategier för bolagskontroll.
 • jämföra och kontrastera olika val av kapitalstruktur, under ideala förutsättningar respektive verkliga förhållanden på kapitalmarknaden och kunna förklara förväntade effekter av alternativa skattesystem.
 • argumentera för optimala nivåer av skulder och/eller eget kapital och kunna värdera ett erbjudande av dessa utifrån olika finansieringsstrategier.
 • formulera och logiskt försvara ett ställningstagande kopplat till en aktuell frågeställning, såsom t.ex. finansiell kontroll och styrning av företag.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och vid mindre grupparbeten och seminarier.  

Momentets examination
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå. Minst 7,5 hp inom ämnet finansiering.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Statistik 7,5 hp eller motsv.

Gymnasium Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual ). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe144, 2fe108, 2fe196 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Moment 1

Penman Stephen H.
Financial statement analysis and security valuation
5th ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : 740 s. :
ISBN: 978-0-07-132640-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

Module reference literature

Copeland T, Koller T, Murrin J, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, latest edition (a good introduction to valuation, written in English). Stickney P, Financial Reporting and Statement Analysis: A Strategic Perspective, Dryden Press, latest edition. (a good book about financial statement analysis).

White G, Sondhi A and Fried D, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, latest edition (a good book about financial accounting and financial statement analysis)

Moment 2

Brealey Richard A.
Principles of corporate finance
Fourteenth edition. : New York, NY : McGraw Hill LLC : [2023] : pages cm :
ISBN: 9781265074159
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Articles and other material will be added at the start of the module, approximately 140 pages in total.

Module reference literature

Chew, D.H., 2001, The New Corporate Finance: where theory meets practice, McGraw Hill, New York. Copeland, T.E., Weston, J.F., and Shastri, K., 2005, Financial Theory and Corporate Policy, latest edition, Pearson Education, Boston. Constantinides, G.M. andR.M. Stulz, Handbook of the Economics of Finance: Volume 1A Corporate Finance, Elsevier, Amsterdam

Cource Reference literature

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments