Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities, 15 hp

Engelskt namn: Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 till 2022-09-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KC022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2017-12-05

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-08-29

Innehåll

Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik i Norden. Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kan vi betrakta de nordiska länderna som jämställda och/eller jämlika? Kursen lägger fokus vid olika sätt att analysera och förstå jämställdhet, kön och politik genom att den introducerar kritiska perspektiv som poststrukturalism och post-kolonial teori, men även analyserar betydelser av klass, våld och sexualitet i relation till jämställdhet som politiskt ideal. Tyngdpunkten ligger på hur dagens nordiska länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och nyliberalism. Det är en tvärvetenskaplig kurs som med fördel kan läsas inom ramen för många program. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, lärandeaktiviteter och skriftliga examinationer. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kön och politik i Norden (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten kunna

- redogöra för framväxten av nordisk jämställdhetspolitik samt kunna självständigt identifiera och jämföra centrala konfliktlinjer inom nordisk feministisk forskning om jämställdhet och politik.
- muntligt och skriftligt presentera en självständig och kritisk analys av olika betydelser av jämställdhet.

Moment 2: Kritiska perspektiv på Nordisk jämställdhet (7,5 ECTS)

Efter genomfört moment ska studenten kunna

- redogöra för och självständigt jämföra olika feministiska analytiska perspektiv som presenterats under momentet.
- muntligt och skriftligt presentera en självständig, kritisk analys av nordisk jämställdhet relaterad till processer av kolonialism, heteronormativitet, klass och nyliberalism.

Efter genomförd kurs skall studenten utöver ovanstående visa god förmåga att bidra med kvalificerade synpunkter i gruppdiskussioner.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och lärandeaktiviteter. Stor vikt läggs vid studenternas självständighet i arbetet. Den schemalagda undervisningen är till stora delar obligatorisk.

Kursen är en nätbaserad kurs som ges på heltid och på engelska. Undervisningen äger helt och hållet rum genom ett digitalt Learning Management System varigenom studenten har tillgång till föreläsningar, obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt och aktivt kunskapsinsamlande och kritiska reflektioner, både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker löpande genom obligatoriska lärandeaktiviteter, i grupp och enskilt. På moment 1 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på båda modulerna 1 och 2. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande

Kursen kan inte tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.