Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities, 15 hp

Engelskt namn: Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 2KC009

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2011-05-23

Reviderad av: Föreståndaren, 2017-12-05

Innehåll

Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik i Norden. Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kan vi betrakta de nordiska länderna som jämställda och/eller jämlika? Kursen lägger fokus vid olika sätt att analysera och förstå jämställdhet, kön och politik genom att den introducerar kritiska perspektiv som poststrukturalism och post-kolonial teori, men även analyserar betydelser av klass, våld och sexualitet i relation till jämställdhet som politiskt ideal. Tyngdpunkten ligger på hur dagens nordiska länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och nyliberalism. Det är en tvärvetenskaplig kurs som med fördel kan läsas inom ramen för många program. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, seminarier och skriftliga examinationer. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kön och politik i Norden (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten kunna

- redogöra för framväxten av nordisk jämställdhetspolitik samt kunna självständigt identifiera och jämföra centrala konfliktlinjer inom nordisk feministisk forskning om jämställdhet och politik.
- muntligt och skriftligt presentera en självständig och kritisk analys av olika betydelser av jämställdhet.

Moment 2: Kritiska perspektiv på Nordisk jämställdhet (7,5 ECTS)

Efter genomfört moment ska studenten kunna

- redogöra för och självständigt jämföra olika feministiska analytiska perspektiv som presenterats under momentet.
- muntligt och skriftligt presentera en självständig, kritisk analys av nordisk jämställdhet relaterad till processer av kolonialism, heteronormativitet, klass och nyliberalism.

Efter genomförd kurs skall studenten utöver ovanstående visa god förmåga att bidra med kvalificerade synpunkter i seminariediskussioner och leda diskussioner.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid studenternas självständighet i arbetet. Den schemalagda undervisningen är till stora delar obligatorisk. För student som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle ges särskilda uppgifter.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier. På moment 1 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på båda modulerna 1 och 2.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande

Kursen kan inte tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Module 1

  Action Plan against Domestic Violence 2012
  Norwegian Ministry of Justice and Public Security. : 2012 :
  http://www.regjeringen.no/pages/36783932/ActionPlan_DomesticViolence.pdf
  Obligatorisk

  Action plan to combat men's violence against women, violence and oppression in the name of honour and violence in same-sex relations.
  Government Communication 2007/08:39. : 2007 :
  Obligatorisk

  Borchorst Anette
  Women-friendly policy paradoxes? Childcare policies and gender equality visions in Scandinavia
  Ingår i:
  Gender equality and welfare politics in Scandinavia
  Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 27-42

  “ The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context
  Carlsson Wetterberg Christina, Melby Kari
  Ingår i:
  Gender equality and welfare politics in Scandinavia
  Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 43-62 :
  Obligatorisk

  Currell Susan
  Introduction
  Ingår i:
  Popular eugenics [Elektronisk resurs]
  Athens, Ohio : Ohio University Press : c2006. : x, 406 p. : sid. 1-16 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 1-16

  Esping-Andersen Gösta
  The Three Worlds of Welfare Capitalism
  Ingår i:
  The welfare state
  Cambridge : Polity Press in association with Blackwell : 2000 : xi, 403 s. : sid. 160-174 :
  Obligatorisk

  Esping-Andersen Gøsta
  Families in the 21st century
  1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2016 : 113 s. :
  ISBN: 9789186949815
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: pp 9-113

  Eugenics and the Welfare State : Norway, Sweden, Denmark, and Finland [Elektronisk resurs]
  Michigan State University Press : 2005 :
  Obligatorisk

  Langvasbråten Trude
  A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism.
  Ingår i:
  Social politics
  Champaign, Ill. : Published by the University of Illinois Press in cooperation with the Swedish Council for Social Research : 1994- : 15 (1) : sid. 32-52. (20 pages) :
  Obligatorisk

  Lewis Jane
  Gender and Welfare Regimes
  Ingår i:
  Social politics
  Champaign, Ill. : Published by the University of Illinois Press in cooperation with the Swedish Council for Social Research : 1994- : Vol. 1(1994)- :
  Läsanvisning: s.160-177

  McCarry Melanie
  Masculinity studies and male violence: Critique or collusion?
  Ingår i:
  Women's studies international forum
  Oxford : Pergamon P. : 1982- : 30 : sid. 404-415 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (11 s).

  Women-friendly policy paradoxes? : Childcare policies and gender equality visions in Scandinavia
  Melby Kari, Borchorst Anette
  Ingår i:
  Gender equality and welfare politics in Scandinavia
  Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.27-42

  A nordic Model of gender equality? Introduction
  Melby Kari, Carlsson Wetterberg Christina, Ravn Anna-Birte
  Ingår i:
  Gender equality and welfare politics in Scandinavia
  Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 1-26 :
  Obligatorisk

  National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations
  The Danish Government :
  http://www.lige.dk/no_cache/gender-equality-work-in-denmark/news/single-news/artikel/national-strategy-to-prevent-violence-in-intimate-relation/
  Obligatorisk

  Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden
  Pringle Keith, Balkmar Dag, Iovanni LeeAnn
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- : 18 : sid. 105-121 :
  Obligatorisk

  Policytexter på ca 150 sidor tillkommer.

  Module 2

  Approaches to gender mainstreaming: What's the problem represented to be?
  Bacchi Carol, Eveline Joan
  Ingår i:
  Mainstreaming politics
  Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
  Obligatorisk

  Mainstreaming and neoliberalism: a contested relationship.
  Bacchi Carol, Eveline Joan
  Ingår i:
  Mainstreaming politics
  Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Available free on-line. 22 s.

  Brown Wendy
  Postmodern Exposures, Feminist Hesitations.
  Ingår i:
  States of injury
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : 1995 : xiii, 202 s. : sid. 30-51. (21 pages) :
  Obligatorisk

  Brown Wendy
  Suffering Rights as Paradoxes.
  Ingår i:
  Constellations [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishers : 1997- : Vol 7 : sid. 230-241. (11 pages) :
  Obligatorisk

  Representations of Equality : Processes of Depoliticization of the Citizen-Subject
  Edenheim Sara, Rönnblom Malin
  Ingår i:
  Gendered Citizenship and the Politics of Representation [Elektronisk resurs]
  London : Palgrave Macmillan UK : 2016. : XVII, 312 p. 2 illus. :
  Obligatorisk

  Women's questions on the agenda : the politicisation of gender equality in Sweden
  Florin Christina, Nilsson Bengt
  Ingår i:
  Different paths to modernity
  Lund : Nordic Academic Press : 2005 : 368 s. :
  Obligatorisk

  Frazer Nancy
  Feminism, capitalism and the cunning of history
  Ingår i:
  New left review.
  London,c 1960- : 1960- : Vol. 56 : sid. 20 s. :
  Obligatorisk

  Honkanen Kattis
  Equality politics out of the subaltern
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 204-219

  Discursive Dynamics in Gender Equality Politics: What about ‘Feminist Taboos’?
  Lombardo Emanuela, Meier Petra, Verloo Mieke
  Ingår i:
  The European journal of women's studies [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 17 : sid. 105-123 :
  Obligatorisk

  Magnusson Eva
  Conflict, danger and Difference. Nordic heterosexual couples converse about gender equality and fairness.
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 161-179. (17 pages) :
  Obligatorisk

  Raevaara Eeva
  In the land of equality?
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 75-93

  Rönnblom Malin
  De-politicising gender? : constructions of gender equality in Swedish regional policy
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 112-143

  Management and gender diversity : intertwining categories and paradoxes
  Staunæs Dorthe, Søndergaard Dorte Marie
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 135-160

  Stormhoj Christel
  Queering the family. Critical reflections on state regulated heteronormativity in the Scandinavian countries.
  Ingår i:
  Lambda nordica
  Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- : 3-4 (8) : sid. 38-56. (18 pages) :
  Obligatorisk

  Törnqvist Maria
  From threat to promise. The changing position of gender quota in the Swedish debate on Women's Political representations.
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 75-93. (18 pages) :
  Obligatorisk

  Policy texts will be added, approx. 150 pages.

 • Giltig från: 2017 vecka 50

  Module 1

  Abu Lughod Lila
  Do Muslim Women really need saving? Antropological reflections on Cultural Relativism and its Others.
  Ingår i:
  American anthropologist
  Washington N.W., D.C. : American Anthropological Assoc. : 1888- : Vol. 1 (1888)-11 (1898) ; N.S., 1 (1899)- : Vol 104. Issue 3. : sid. 783-790. (6 pages) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 783-790

  Action Plan against Domestic Violence 2012
  Norwegian Ministry of Justice and Public Security. : 2012 :
  http://www.regjeringen.no/pages/36783932/ActionPlan_DomesticViolence.pdf
  Obligatorisk

  Borchorst Anette
  Women-friendly policy paradoxes? Childcare policies and gender equality visions in Scandinavia
  Ingår i:
  Gender equality and welfare politics in Scandinavia
  Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 27-42

  Burman Monica
  Immigrant Women Facing Male Partner Violence : Gender, Race and Power in Swedish Alien and Criminal Law
  Ingår i:
  feminists@law [Elektronisk resurs]
  Canterbury : University of Kent : 2 :
  Obligatorisk

  Carbin Maria
  The requirement to speak : Victim stories in Swedish policies against honour-related violence
  Ingår i:
  Women's studies international forum : h [Elektronisk resurs] b a multidisciplinary journal ...
  Oxford : Pergamon P. : 1982- : 46 : sid. 107-114 :
  http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2013.12.002
  Obligatorisk

  “ The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context
  Carlsson Wetterberg Christina, Melby Kari
  Ingår i:
  Gender equality and welfare politics in Scandinavia
  Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 43-62 :
  Obligatorisk

  Currell Susan
  Introduction
  Ingår i:
  Popular eugenics [Elektronisk resurs]
  Athens, Ohio : Ohio University Press : c2006. : x, 406 p. : sid. 1-16 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 1-16

  Esping-Andersen Gösta
  The Three Worlds of Welfare Capitalism
  Ingår i:
  The welfare state
  Cambridge : Polity Press in association with Blackwell : 2000 : xi, 403 s. : sid. 160-174 :
  Obligatorisk

  Esping-Andersen Gøsta
  Families in the 21st century
  1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2016 : 113 s. :
  ISBN: 9789186949815
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: pp 40-68

  Eugenics and the Welfare State : Norway, Sweden, Denmark, and Finland [Elektronisk resurs]
  Michigan State University Press : 2005 :
  Obligatorisk

  Hong Tuuli
  Discourses on honour-related violence in Finnish policy documents
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Kristín Loftsdóttir
  The exotic North : gender, nation branding and post-colonialism in Iceland
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Langvasbråten Trude
  A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism.
  Ingår i:
  Social politics
  Champaign, Ill. : Published by the University of Illinois Press in cooperation with the Swedish Council for Social Research : 1994- : 15 (1) : sid. 32-52. (20 pages) :
  Obligatorisk

  McCarry Melanie
  Masculinity studies and male violence: Critique or collusion?
  Ingår i:
  Women's studies international forum
  Oxford : Pergamon P. : 1982- : 30 : sid. 404-415 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (11 s).

  A nordic Model of gender equality? Introduction
  Melby Kari, Carlsson Wetterberg Christina, Ravn Anna-Birte
  Ingår i:
  Gender equality and welfare politics in Scandinavia
  Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 1-26 :
  Obligatorisk

  National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations
  The Danish Government :
  http://www.lige.dk/no_cache/gender-equality-work-in-denmark/news/single-news/artikel/national-strategy-to-prevent-violence-in-intimate-relation/
  Obligatorisk

  Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden
  Pringle Keith, Balkmar Dag, Iovanni LeeAnn
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- : 18 : sid. 105-121 :
  Obligatorisk

  Towns Ann
  Paradoxes of (In)equality "Something is rotten in the gender equal state of Sweden".
  Ingår i:
  Cooperation and conflict
  Johanneshov : Scandinavian University Books : 1965- : June, Vol 37 Issue 2 : sid. 157-180. (23 pages) :
  Obligatorisk

  Vuorela Ulla
  Colonial complicity: The ’postcolonial’ in a Nordic context
  Ingår i:
  Complying with colonialism [Elektronisk resurs]
  Aldershot : Ashgate : 2009. : 1 Online resource (ix, 276 s.) : sid. 19-34 :
  Obligatorisk

  Vuori Jaana
  Guiding migrants in the realm of Gender Equality.
  Ingår i:
  Complying with colonialism
  Aldershot : Ashgate : 2009 : 276 s. : sid. 207-225. (18 pages) :
  Obligatorisk

  Action plan to combat men's violence against women, violence and oppression in the name of honour and violence in same-sex relations.
  Government Communication 2007/08:39. : 2007 :
  Obligatorisk

  Policytexter på ca 150 sidor tillkommer.

  Module 2

  Approaches to gender mainstreaming: What's the problem represented to be?
  Bacchi Carol, Eveline Joan
  Ingår i:
  Mainstreaming politics
  Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :

  Mainstreaming and neoliberalism: a contested relationship.
  Bacchi Carol, Eveline Joan
  Ingår i:
  Mainstreaming politics
  Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Available free on-line. 22 s.

  Brown Wendy
  Postmodern Exposures, Feminist Hesitations.
  Ingår i:
  States of injury
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : 1995 : xiii, 202 s. : sid. 30-51. (21 pages) :
  Obligatorisk

  Brown Wendy
  Suffering Rights as Paradoxes.
  Ingår i:
  Constellations [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishers : 1997- : Vol 7 : sid. 230-241. (11 pages) :
  Obligatorisk

  Representations of Equality : Processes of Depoliticization of the Citizen-Subject
  Edenheim Sara, Rönnblom Malin
  Ingår i:
  Gendered Citizenship and the Politics of Representation [Elektronisk resurs]
  London : Palgrave Macmillan UK : 2016. : XVII, 312 p. 2 illus. :

  Women's questions on the agenda : the politicisation of gender equality in Sweden
  Florin Christina, Nilsson Bengt
  Ingår i:
  Different paths to modernity
  Lund : Nordic Academic Press : 2005 : 368 s. :
  Obligatorisk

  Frazer Nancy
  Feminism, capitalism and the cunning of history
  Ingår i:
  New left review.
  London,c 1960- : 1960- : Vol. 56 : sid. 20 s. :
  Obligatorisk

  Discursive Dynamics in Gender Equality Politics: What about ‘Feminist Taboos’?
  Lombardo Emanuela, Meier Petra, Verloo Mieke
  Ingår i:
  The European journal of women's studies [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 17 : sid. 105-123 :
  Obligatorisk

  Magnusson Eva
  Conflict, danger and Difference. Nordic heterosexual couples converse about gender equality and fairness.
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 161-179. (17 pages) :
  Obligatorisk

  Raevaara Eeva
  In the land of equality?
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 75-93

  Rönnblom Malin
  De-politicising gender? : constructions of gender equality in Swedish regional policy
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 112-143

  Management and gender diversity : intertwining categories and paradoxes
  Staunæs Dorthe, Søndergaard Dorte Marie
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 135-160

  Stormhoj Christel
  Queering the family. Critical reflections on state regulated heteronormativity in the Scandinavian countries.
  Ingår i:
  Lambda nordica
  Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- : 3-4 (8) : sid. 38-56. (18 pages) :
  Obligatorisk

  Törnqvist Maria
  From threat to promise. The changing position of gender quota in the Swedish debate on Women's Political representations.
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 75-93. (18 pages) :
  Obligatorisk

  Honkanen Kattis
  Equality politics out of the subaltern
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 204-219

  Policy texts will be added, approx. 150 pages.