Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities, 15 hp

Engelskt namn: Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities

Denna kursplan gäller: 2021-12-06 och tillsvidare

Kurskod: 2KC034

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-12

Reviderad av: Föreståndaren, 2021-11-18

Innehåll

Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik i Norden. Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kan vi betrakta de nordiska länderna som jämställda och/eller jämlika? Kursen lägger fokus vid olika sätt att analysera och förstå jämställdhet, kön och politik genom att den introducerar kritiska perspektiv som poststrukturalism och post-kolonial teori, men även analyserar betydelser av klass, våld och sexualitet i relation till jämställdhet som politiskt ideal. Tyngdpunkten ligger på hur dagens nordiska länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och nyliberalism. Det är en tvärvetenskaplig kurs som med fördel kan läsas inom ramen för många program. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, seminarier och skriftliga examinationer. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kön och politik i Norden (7,5 hp)

Efter genomfört moment förväntas studenten:

 Kunskap och förståelse:
  • Identifiera, analysera och förklara centrala begrepp inom forskning som behandlar jämställdhet och politik
  • Visa kunskap och förståelse gällande orsaker till framväxten av en omfördelningspolitik och för effekter av välfärdsstatens framväxt och nedmontering.
Förmågor och färdigheter:
  • Självständigt, kritiskt analysera betydelsen av olika välfärdssystem för jämställdhet och arbete för olika grupper.
  • Självständigt diskutera och formulera relevanta frågor om omfördelning, arbete och jämställdhet med stöd i feministiska perspektiv.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Skriftligt och muntligt presentera en självständig analys av relationen mellan välfärdsstat, arbete och jämställdhet.

Moment 2: Kritiska perspektiv på Nordisk jämställdhet (7,5 hp)

Efter genomfört moment förväntas studenten:

Kunskap och förståelse:
  • Redogöra för olika feministiska analytiska perspektiv som presenterats under momentet.
  • Visa kunskap om centrala policyområden och förståelse för deras kontexter och funktioner utifrån ett kritiskt perspektiv.
Förmågor och färdigheter:
  • Självständigt kunna applicera och jämföra olika analytiska perspektiv på jämställdhetspolitik och närliggande områden.
  • Självständigt kunna identifiera och diskutera relevanta problematiseringar av nordisk jämställdhetspolitik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Muntligt och skriftligt presentera en självständig, kritisk analys av nordisk jämställdhet relaterad till processer av kolonialism, heteronormativitet, klass och nyliberalism.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid studenternas självständighet i arbetet. Den schemalagda undervisningen är till stora delar obligatorisk. För student som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle ges särskilda uppgifter.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier. På moment 1 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på båda modulerna 1 och 2.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande

Kursen kan inte tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 50

Module 1

Acker Joan
Inequality regimes: gender, class, and race in organizations.
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-464 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/10.1177/0891243206289499

Borchorst Anette
Women-friendly policy paradoxes? Childcare policies and gender equality visions in Scandinavia
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 27-42

“ The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context
Carlsson Wetterberg Christina, Melby Kari
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 43-62 :
Obligatorisk

Currell Susan
Introduction
Ingår i:
Popular eugenics [Elektronisk resurs]
Athens, Ohio : Ohio University Press : c2006. : x, 406 p. : sid. 1-16 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 1-16

Esping-Andersen Gösta
The Three Worlds of Welfare Capitalism
Ingår i:
The welfare state
Cambridge : Polity Press in association with Blackwell : 2000 : xi, 403 s. : sid. 160-174 :
Obligatorisk

Eugenics and the Welfare State : Norway, Sweden, Denmark, and Finland [Elektronisk resurs]
Michigan State University Press : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1-272

Fraser Nancy
"After the Family Wage: Gender Equity and Social Welfare"
Ingår i:
Political theory
Beverly Hills : Sage Publications : 1973- : 22 : sid. 591-618 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/192041

Fraser Nancy
Contradictions of capital and care
Ingår i:
New left review.
London,c 1960- : 1960- :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://newleftreview.org/issues/II100/articles/nancy-fraser-contradictions-of-capital-and- care.pdf

Lewis Jane
Gender and Welfare Regimes
Ingår i:
Social politics
Champaign, Ill. : Published by the University of Illinois Press in cooperation with the Swedish Council for Social Research : 1994- : Vol. 1(1994)- :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.160-177

Women-friendly policy paradoxes? : Childcare policies and gender equality visions in Scandinavia
Melby Kari, Borchorst Anette
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.27-42

A nordic Model of gender equality? Introduction
Melby Kari, Carlsson Wetterberg Christina, Ravn Anna-Birte
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 1-26 :
Obligatorisk

Sugiman Pamela Haruchiyo
Labour's Dilemma: The Gender Politics of Auto Workers in Canada, 1937-1979 [Elektronisk resurs]
University of Toronto Press :
Obligatorisk
Läsanvisning: Introduction" + Chapter 1 https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921396533704996 pp. 1-26.

Easily accessible articles might be added.

Module 2

Approaches to gender mainstreaming: What's the problem represented to be?
Bacchi Carol, Eveline Joan
Ingår i:
Mainstreaming politics
Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
Obligatorisk

Mainstreaming and neoliberalism: a contested relationship.
Bacchi Carol, Eveline Joan
Ingår i:
Mainstreaming politics
Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Available free on-line. 22 s.

Brown Wendy
Postmodern Exposures, Feminist Hesitations.
Ingår i:
States of injury
Princeton, N.J. : Princeton University Press : 1995 : xiii, 202 s. : sid. 30-51. (21 pages) :
Obligatorisk

Brown Wendy
Suffering Rights as Paradoxes.
Ingår i:
Constellations [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell Publishers : 1997- : Vol 7 : sid. 230-241. (11 pages) :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8675.00183/pdf pp.230-241. (11 s)

Representations of Equality : Processes of Depoliticization of the Citizen-Subject
Edenheim Sara, Rönnblom Malin
Ingår i:
Gendered Citizenship and the Politics of Representation [Elektronisk resurs]
London : Palgrave Macmillan UK : 2016. : XVII, 312 p. 2 illus. :
Obligatorisk

Women's questions on the agenda : the politicisation of gender equality in Sweden
Florin Christina, Nilsson Bengt
Ingår i:
Different paths to modernity
Lund : Nordic Academic Press : 2005 : 368 s. :
Obligatorisk

Frazer Nancy
Feminism, capitalism and the cunning of history
Ingår i:
New left review.
London,c 1960- : 1960- : Vol. 56 : sid. 20 s. :
Obligatorisk

Honkanen Kattis
Equality politics out of the subaltern
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 204-219

Discursive Dynamics in Gender Equality Politics: What about ‘Feminist Taboos’?
Lombardo Emanuela, Meier Petra, Verloo Mieke
Ingår i:
The European journal of women's studies [Elektronisk resurs]
London : Sage : 1999- : 17 : sid. 105-123 :
Obligatorisk

Magnusson Eva
Conflict, danger and Difference. Nordic heterosexual couples converse about gender equality and fairness.
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 161-179. (17 pages) :
Obligatorisk

Raevaara Eeva
In the land of equality?
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 75-93

Rönnblom Malin
De-politicising gender? : constructions of gender equality in Swedish regional policy
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 112-143

Management and gender diversity : intertwining categories and paradoxes
Staunæs Dorthe, Søndergaard Dorte Marie
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 135-160

Stormhoj Christel
Queering the family. Critical reflections on state regulated heteronormativity in the Scandinavian countries.
Ingår i:
Lambda nordica
Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- : 3-4 (8) : sid. 38-56. (18 pages) :
Obligatorisk

Törnqvist Maria
From threat to promise. The changing position of gender quota in the Swedish debate on Women's Political representations.
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 75-93. (18 pages) :
Obligatorisk

Wiegman Robyn
Interchanges: Heteronormativity and the desire for gender
Ingår i:
Feminist theory [Elektronisk resurs]

https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1177_1464700106061460
Obligatorisk

Easily accessible articles might be added.