Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dans som pedagogiskt redskap i skola och kulturskola, 7,5 hp

Engelskt namn: Dance as educational method

Denna kursplan gäller: 2021-02-08 och tillsvidare

Kurskod: 6KS018

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-16

Innehåll

Kursen är en fortsättning på kursen Dansens verktyg, 7,5 hp. Kursen syftar till grundläggande kunskaper om konstnärlig dans för lärare och pedagoger inom kulturskola, grundskola och förskola som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i pedagogiska och konstnärliga sammanhang. I kursen utforskas dansens verktyg med fokus på teman som kropp, rum, tid och kraft i improvisation och komposition. Genom estetiska lärprocesser används den konstnärliga dansens verktyg för att undersöka andra kunskapsområden. Tillämpning av kunskaper sker genom ett mindre projektarbete med didaktiskt inriktning där förmågan att genomföra skapande verksamhet prövas och granskas. Under kursens gång används loggbok som redskap för dokumentation och reflektion. Litteraturen behandlas kontinuerligt skriftligt och muntligt. Kursinnehållets didaktiska tillämpning resulterar i en skriftlig reflekterande dokumentation och konstnärlig gestaltning.

Studierna har fokus mot ämnesdidaktik inom dansens område i kulturskolans verksamhet, i grundskolan och i förskolan.  Studierna utgår ifrån konstnärlig dans, danslek, barndans, i scenisk gestaltning. Utifrån litteraturstudier och dokumentation studeras och diskuteras tillämpning av kursinnehållet i olika skol-/ lärandeverksamheter.  Inom ramen för kursen planeras och genomförs ett mindre projekt som ska resultera i ett konstnärligt gestaltande arbete och en skriftlig reflekterande dokumentation med didaktisk inriktning mot kulturskolans, grundskolans eller förskolans verksamhet. Arbetet utgår ifrån den litteratur, de metoder och de vetenskapliga och konstnärliga perspektiv som behandlats under kursens gång. Dessutom ska någon, eller några, av faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet beaktas.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa fördjupad förståelse för hur dansens verktyg kan användas i pedagogiska och sceniska sammanhang i kulturskolans, grundskolans och förskolans verksamheter.
  • visa fördjupad kunskap om hur kropp, rum, kraft och tid kan användas som konstnärligt och dynamiskt uttrycksmedel i en konstnärlig process.
  • visa medvetenhet om några didaktiska begrepp och aktuell forskning inom området dans.
Färdighet och förmåga
  • tillämpa skapande metoder och dans- och rörelseövningar som främjar en konstnärlig utveckling.
  • formulera mål för den egna pedagogiska verksamheten med barn, ungdomar och vuxna.
  • självständigt kunna planera och genomföra en skapande verksamhet där allas rätt att uttrycka sig genom dans och rörelse är central.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och reflektera skriftligt och muntligt över sin egen och andras pedagogiska verksamhet.
  • bedöma estetiska processer och produkter utifrån konstnärliga och etiska aspekter samt faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet.

Behörighetskrav

Dansens verktyg 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av praktiska workshops, seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Individuell loggbok förs kontinuerligt under kursens gång och redovisas skriftligt.

Examination

Examination sker fortlöpande skriftligt, muntligt och i konstnärliga gestaltande former under kursen. Workshops, praktiska övningar och seminarier är examinerande och närvaro är därför obligatorisk vid dessa tillfällen. Samtliga skriftliga uppgifter är examinerande.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget väl godkänd, VG, läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska, praktiska och konstnärliga inslag. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i minst 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment. Särskild vikt läggs här vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt få en annan examinator utsedd, om inte särkilda skäl talar emot detta. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student. Kursträffar kan vara förlagda till annan plats än studieorten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.