Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dansens verktyg, 7,5 hp

Engelskt namn: Dance as exercise, improvisation and composition

Denna kursplan gäller: 2021-02-08 och tillsvidare

Kurskod: 6KS017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-16

Innehåll

Kursen syftar till en grundläggande kunskap om konstnärlig dans för lärare och pedagoger inom kulturskola, grundskola och förskola som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i pedagogiska och konstnärliga sammanhang. I kursen utforskas dansens verktyg med fokus på teman som kropp, rum, tid och kraft i improvisation och komposition. Genom estetiska lärprocesser används den konstnärliga dansens verktyg för att undersöka andra kunskapsområden. Under kursens gång används loggbok som redskap för dokumentation och reflektion. Litteraturen behandlas kontinuerligt skriftligt och muntligt. Kursinnehållets didaktiska tillämpning resulterar i en skriftlig reflekterande dokumentation och konstnärlig gestaltning.
 
Kursen riktar in sig på dansen som gestaltning i metod och praktik. Studierna omfattar dansövningar med inriktning mot dansimprovisation och danskomposition utifrån följande teman:
Kropp - som instrument och uttrycksmedel
Rum - som skapande plats i den sceniska gestaltningen
Tid och kraft - som dynamiska hjälpmedel
Grupp - som koreografisk möjlighet
I studierna behandlas olika former av dansuppvärmning och teknikövningar samt verktyg som impuls- och inspirationsmaterial

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa förståelse för hur dansens verktyg kan användas i pedagogiska och sceniska sammanhang i kulturskolans, grundskolans och förskolans verksamheter.
  • visa kunskap om hur kropp, rum, kraft och tid kan användas som konstnärligt och dynamiskt uttrycksmedel i en konstnärlig process.
Färdighet och förmåga
  • tillämpa skapande metoder och dans- och rörelseövningar som främjar en konstnärlig utveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och reflektera skriftligt och muntligt över sin egen och andras pedagogiska verksamhet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av praktiska workshops, seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Individuell loggbok förs kontinuerligt under kursens gång och redovisas skriftligt.

Examination

Examination sker fortlöpande skriftligt, muntligt och i konstnärliga gestaltande former under kursen. Workshops, praktiska övningar och seminarier är examinerande och närvaro är därför obligatorisk vid dessa tillfällen. Samtliga skriftliga uppgifter är examinerande.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget väl godkänd, VG, läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska, praktiska och konstnärliga inslag. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i minst 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment. Särskild vikt läggs här vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt få en annan examinator utsedd, om inte särkilda skäl talar emot detta. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Kursträffar kan vara förlagda till annan plats än studieorten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 14

The intimate act of choreography
Blom Lynne Anne, Chaplin L. Tarin
London : Dance books : 1989 : xx, 230 s. :
ISBN: 1852730102
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nordlöw Maria
Skapande dans i Labanteknik
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kompendium

Kom hit alla barn! : fridans för lågstadiebarn : helklassundervisning
Edin Maria, Rönnholm David
[Stockholm] : [M. Edin] : cop. 1995 : 47 s. :
Obligatorisk

Egen loggbok ska även föras

Referenslitteratur

The moment of movement : dance improvisation
Blom Lynne Anne, Chaplin L. Tarin
Pittsburgh, Pa. : Univ. of Pittsburgh Press : cop. 1988 : 237 s. :
ISBN: 0-8229-3586-4
Se bibliotekets söktjänst

Impro : improvisation och teater.
Johnstone Keith, Samuelsson Björn, Svenska riksteatern
Solna : Entré/Riksteatern, 1985 ; (Jönköping : 233 s. :
ISBN: 91-85472-16-6
Se bibliotekets söktjänst

Modet att skapa
May Rollo, Wentz Edgardh Margareta
2. uppl. : Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 132, [1] s. :
ISBN: 91-27-10776-0
Se bibliotekets söktjänst

Morgenroth Joyce
Dance improvisations
Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press : c1987. : xviii, 139 p. :
ISBN: 0822935503
Se bibliotekets söktjänst

Joyce Mary
First steps in teaching creative dance to children
3. ed : Mountain View, Calif. : Mayfield Pub. Co : c1994. : xi, 218 s. :
ISBN: 1559341629
Se bibliotekets söktjänst

Danslek på dagis
Wigert Anne, Forsberg Sture
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1982 : 119, [1] s. :
ISBN: 9129555841
Se bibliotekets söktjänst