Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Datakommunikation och datornät, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Computer Networks

Denna kursplan gäller: 2017-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 5DV197

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-01-13

Innehåll

Kursen är indelad i fem olika moment:
Moment 1, teoridel 1.0 hp
Momentet ger en introduktion till Internet, inbegripet både datornät och datakommunikation. De grundläggande begreppen som lagerkonceptet och protokollstacken samt säkerhet behandlas. Viktiga applikationer studeras.
 
Moment 2, teoridel 1.0 hp

Momentet inleds med att ge en grundläggande förståelse för begreppen multiplexering och dataöverföring. Därefter behandlas tillförlitlig dataöverföring och pipelining. Metoder och algoritmer för transportprotokollen TCP och UDP utgör kärnan i momentet. Momentet avslutas med säkerhetsprotokollet SSL.
 
Moment 3, teoridel 1.0 hp

Momentet inleds med att ge en grundläggande förståelse för begreppen adressering och routing, samt även en routers uppbyggnad. Nätverkslagrets uppdelning i ett kontroll- och dataplan redogörs för och dess betydelse diskuteras. Exempel på protokoll som behandlas inkluderar IP, IPsec, OSPF, BGP, ICMP, SNMP. 
 
Moment 4, teoridel 1.0 hp

Momentet fokuserar på länklagret och lokala nätverk inkluderande relevanta tekniker, metoder och algoritmer. Inom länklagret behandlas feldetektering/felkorrigering samt MAC-protokoll, och inom lokala nätverk studeras både switchade nätverk samt trådlösa nätverk.

Moment 5, laborationsdel, 3.5hp
Momentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter. En viktig del av arbetet består av design och implementation av en nätverksapplikation. Man arbetar praktiskt i programspråket C med stor tyngd främst på sockets, men också trådar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
  • Moment 1: Redogöra för Internets arkitektur, protokoll- och lagerkonceptet, grundläggande säkerhetsaspekter samt några viktiga applikationsprotokoll (FSR 1).
  • Moment 2: Redogöra för hur information överförs från punkt A till punkt B, inbegripet viktiga transportprotokoll och i det sammanhanget relevanta metoder och algoritmer (FSR 2).
  • Moment 3: Redogöra för hur transportvägar för data hittas från punkt A till punkt B, inbegripet viktiga nätverksprotokoll och i det sammanhanget relevanta metoder och algoritmer (FSR 3).
  • Moment 4: Redogöra för grundläggande begrepp och funktionalitet för länklagret samt konstruktion och funktionalitet för lokala och trådlösa nätverk (FSR 4).
Färdighet och förmåga
  • Moment 1: Förklara hur en distribuerad applikation löser sina uppgifter och varför dess protokoll är utformat som det är (FSR 5).
  • Moment 2: Identifiera relevanta frågeställningar relaterad till dataöverföring (FSR 6).
  • Moment 3: Identifiera problem i samband med Intra-AS och Inter-AS (FSR 7).
  • Moment 4: Förklara hur de olika lagrens (applikations-, transport-, nätverks-, samt länklager) protokoll samverkar för att hantera en webb-förfrågan (FSR 8).
  • Moment 5: Tillämpa socket- och trådprogrammering i en nätverksapplikation (FSR 9).
Värderingsförmåga och förhållningsätt
  • Moment 5.  Värdera och diskutera datavetenskapliga, samhälleliga eller etiska aspekter relaterat till internetteknologin (FSR 10).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års studier i båda fallen inkluderande kurserna
1) Datastrukturer och algoritmer (C) (5DV149) eller DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV169/5DV161) och
2) Systemnära programmering (5DV088)
eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1-4 (FSR 1-8, se lärmålen för fördelning mellan momenten) sker genom skrifltiga salsprov, ett för varje moment. Moment 1-4 bedöms alla med med något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller Underkänd (U).

Examinationen på Moment 5 (FSR 9, 10) består av ett antal obligatoriska uppgifter som redovisas skriftligt och muntligt i par (FSR 9) och enskilt skriftligt (FSR 10). Antalet varierar beroende på uppgifternas svårighetsgrad men är aldrig mer än 5. Moment 5 bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
På hela kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller Underkänd (U).
För att får betyg 3 krävs minst betyget 3 på moment 1-4 samt minst betyget G på moment 5.
För att få betyget 4 krävs att man uppfyller betygskravet för betyget 3 samt att man fått minst betyg 4 på minst tre av moment 1-4.
För att få betyget 5 krävs betygskravet för betyget 3 och betyget 4, samt betyg 5 på minst två av moment 1-4.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta
gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter
bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt
program.

Speciellt gäller att denna kurs ersätter de tidigare kurserna 5DV013 och 5DV166 (båda med namnet Datakommunikation och datornät) och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa. Överlappet med dessa kurser är 7.5hp.

Det finns ett överlapp mellan denna kurs och kurserna 5DV065 Datakommunikation och internet och 5DV167 Datakommunikation och internet som motsvarar 4hp (moment 1-4) och kan därför inte tas med fullt ut i examen tillsammans med dessa.

Kursens kopplingar till program och examina
Kursen är baskurs på civlingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.