Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datorintensiva statistiska metoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Computer Intensive Methods in Statistics

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 5MS063

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-19

Innehåll

Moment 1 (5 hp): Teori. Momentet behandlar teorin för simulering och datorintensiva statistiska metoder, det vill säga tekniker för att angripa problem som är svåra att lösa analytiskt. Momentet behandlar generering av slumptal från olika fördelningar, integralskattning med feluppskattning, variansreducerande metoder såsom användning av antitetiska variabler och kontrollvariabler, betingning samt importance och stratifierad sampling. Vidare ingår simulering av Poissonprocesser och kösystem. Slutligen behandlas metoder för att konstruera konfidensintervall och utföra hypotesprövning via ickeparametrisk och parametrisk bootstrap, för såväl en- som flerdimensionella data.

Moment 2 (2,5 hp): Datorlaborationer. Momentet omfattar tillämpning av datorintensiva statistiska metoder med lämplig programvara.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • ingående redogöra för de viktigaste metoderna för att generera slumptal från de vanligaste diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna
Färdighet och förmåga
  • sjävständigt tillämpa metoderna för att generera slumptal från de vanligaste diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna
  • tillämpa bootstrapmetoder för att bilda konfidensintervall och testa hypoteser
  • kritiskt tillämpa de vanligaste variansreducerande metoderna och göra feluppskattningar för dessa
  • redovisa resultatet av simuleringsstudier skriftlig
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera simuleringsresultat med avseende på relevanta mått

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs något av följande alternativ, eller motsvarande kunskaper: 1) 90 hp inkluderande 12 hp i matematisk statistik och en kurs i grundläggande programmeringsteknik om minst 7,5 hp. 2) 90 hp inkluderande en kurs i statistisk programmering om minst 7,5 hp och en kurs i grundläggande analys om minst 7,5 hp. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar.

Examination

Kunskapsredovisningen på moment 1 sker i form av skriftlig hemtentamen. Examinationen på moment 2 sker genom skriftlig redovisning av datorlaborationer.  På den skriftliga tentamen ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänt (5). På laborationerna ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Utöver godkänt omdöme kan laborationsrapporterna även ge bonuspoäng. Dessa bonuspoäng kan endast tillgodoräknas till ordinarie tentamenstillfälle samt första omtentamenstillfälle. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänt (5). Betyget på kursen bestäms av omdömet på moment 1 och sätts först när alla delar är bedömda.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Ross Sheldon M.
Simulation
Fifth edition. : 310 p. :
ISBN: 978-0-12-415825-2 (hardback)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album