Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datorstödd maskinritning, 7,5 hp

Engelskt namn: Computer Aided Drafting in Mechanical Engineering

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5MT002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-18

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskaper och färdigheter i ritteknik. I detta ingår att skapa 3D-ritningar av olika maskintekniska komponenter, men också att simulera deras samverkan i delsystem.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- tillämpa grundläggande rittekniska regler och standards,
- läsa och tolka maskintekniska ritningar,
- producera modeller och ritningar med hjälp av datorbaserade program,
- rita maskintekniska detaljer och simulera delsystem i 3D.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom ett skriftlig prov i ritteknik, laborationer och ett obligatoriskt projekt. Kursbetyg baseras på det skriftliga provet, det obligatoriska projektet och laborationerna. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Taavola Karl
Ritteknik maskinteknik : faktabok
2. [rev.] uppl. : Ludvika : Athena lär : 2016 : 376 s. :
ISBN: 9789188816207
Se bibliotekskatalogen Album