"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Dementia and Person-Centered Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 3OM384

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-12-15

Innehåll

Kursen tar genomgående upp specialistsjuksköterskans ansvar för personcentrerad vård kring personer med demenssjukdom vilket studeras med utgångspunkt i Modell för omvårdnad. Att vara patient, att vara beroende av vård, multisjuklighet, etik, äldres utsatthet för våld i nära relationer, närståendestöd, relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår. Kursen har ett hälsofrämjande perspektiv där hållbar utveckling ingår med fokus på minskad ojämlikhet relaterat till funktionsnedsättning. Demenssjukdomar studeras även utifrån epidemiologi, etiologi, patofysiologi, symtom, diagnos, behandling, prognos, prevention och rehabilitering. I kursen ingår också sjukdomstillstånd såsom beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och konfusion.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 
1. visa fördjupade kunskaper om symtom, diagnostik och behandling vid demenssjukdom
2. visa fördjupade kunskaper om personcentrerad vård av personer med demenssjukdom utifrån den äldre personens och närståendes situation 

Färdighet och förmåga
 
3. utifrån omvårdnadsprocessen självständigt bedöma behov, planera omvårdnadsåtgärder och utvärdera omvårdnad vid demenssjukdom utifrån vetenskaplig evidens
4. samordna olika professioners insatser i omvårdnaden av patienter och närstående 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
5. reflektera över etiska frågeställningar vid personcentrerad vård av personer med demenssjukdom
6. reflektera över och värdera specialistsjuksköterskans funktion vid vård av personer med demenssjukdom
7. reflektera över våld i nära relationer vid kognitiv nedsättning

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätburen. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Medicin och omvårdnad introduceras genom inspelade föreläsningar. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en två-gradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

I kursen examineras, FSR  1-4 och 7 i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift och FSR 5-6 i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Tillgång till verksamhetsintegrerat lärande

Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs i första hand i samverkan med Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen, samt primärkommuner och ett antal privata aktörer i regionen. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats inom ramen för universitetets avtal.

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM384 överlappar helt med innehållet i 3OM297
-Kursen 3OM384 ersätter kursen 3OM297

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 30

Uppgift om kurslitteratur tillhandahålls separat.

Boken om demenssjukdomar
Basun Hans, Skog Margareta, Wahlund Lars-Olof, Wijk Helle
2 uppl. : Liber : 2023 : 464 sidor :
ISBN: 9789147144365
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mauk Kristen L.
Gerontological nursing : competencies for care
Fifth edition : Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett Learning : [2023] : 1028 pages :
ISBN: 9781284233360
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom : stöd för styrning och ledning
[Stockholm] : Socialstyrelsen : [2017] : 115 sidor :
Fulltext
ISBN: 978-91-7555-433-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik
Edvardsson David, Backman Annica
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 215 sidor :
ISBN: 9789144090986
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rokstad Anne Marie Mork
Se vem jag är! : personcentrerad vård vid demenssjukdom
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 126 sidor :
ISBN: 9789144121291
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Östlund Lena
Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer : interprofessionella perspektiv
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 240 sidor :
ISBN: 9789144155142
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst