Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Dementia and Person-Centered Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM384

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Innehåll

Kursen tar genomgående upp specialistsjuksköterskans ansvar för personcentrerad vård kring personer med demenssjukdom vilket studeras med utgångspunkt i Modell för omvårdnad. Att vara patient, att vara beroende av vård, multisjuklighet, etik, närståendestöd, relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår. Demenssjukdomar studeras även utifrån epidemiologi, etiologi, patofysiologi, symtom, diagnos, behandling, prognos, prevention och rehabilitering. I kursen ingår också sjukdomstillstånd såsom beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och konfusion.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 
1. visa fördjupade kunskaper om symtom, diagnostik och behandling vid demenssjukdom
2. visa fördjupade kunskaper om personcentrerad vård av personer med demenssjukdom utifrån den äldre personens och närståendes situation 

Färdighet och förmåga
 
3. utifrån omvårdnadsprocessen självständigt bedöma behov, planera omvårdnadsåtgärder och utvärdera omvårdnad vid demenssjukdom utifrån vetenskaplig evidens
4. samordna olika professioners insatser i omvårdnaden av patienter och närstående 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
5. reflektera över etiska frågeställningar vid personcentrerad vård av personer med demenssjukdom
6. reflektera över och värdera specialistsjuksköterskans funktion vid vård av personer med demenssjukdom

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätburen. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Medicin och omvårdnad introduceras genom inspelade föreläsningar. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en två-gradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

I kursen examineras FSR 1 i form av en individuell webbaserad tentamen, FSR 2-4 examineras i form av en i en individuell skriftlig inlämningsuppgift och FSR 5-6 i form av seminarium.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM384 överlappar helt med innehållet i 3OM297
-Kursen 3OM384 ersätter kursen 3OM297

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Uppgift om kurslitteratur tillhandahålls separat.

  Basun Hans
  Boken om demenssjukdomar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 368 s. :
  ISBN: 978-91-47-10555-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Mauk Kristen L.
  Gerontological nursing : competencies for care
  Fourth edition. : 2018 : xliii, 1009 pages :
  Connect to this resource online
  ISBN: 9781284104479
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom : stöd för styrning och ledning
  [Stockholm] : Socialstyrelsen : [2017] : 115 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7555-433-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik
  Edvardsson David, Backman Annica
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 215 sidor :
  ISBN: 9789144090986
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rokstad Anne Marie Mork
  Se vem jag är! : personcentrerad vård vid demenssjukdom
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 126 sidor :
  ISBN: 9789144121291
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  Uppgift om kurslitteratur tillhandahålls separat.

  Basun Hans
  Boken om demenssjukdomar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 368 s. :
  ISBN: 978-91-47-10555-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Edvardsson David
  Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-44-05439-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Mauk Kristen L.
  Gerontological nursing : competencies for care
  Fourth edition. : 2018 : xliii, 1009 pages :
  Connect to this resource online
  ISBN: 9781284104479
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom : stöd för styrning och ledning
  [Stockholm] : Socialstyrelsen : [2017] : 115 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7555-433-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rokstad Anne Marie Mork
  Se vem jag är! : personcentrerad vård vid demenssjukdom
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 126 sidor :
  ISBN: 9789144121291
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst