Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Den Johanneiska litteraturen och teologin: Språklig magisterkurs i Nya Testamentets exegetik, 15 hp

Engelskt namn: The Literature and Theology of John: Master Course with studies in Greek

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE202

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-03

Innehåll

Kursen innehåller en grundlig och fördjupad språklig och teologisk genomgång av delar av den johanneiska litteraturen på originalspråket. Det ger också ökad färdighet i interpretation och hermeneutik. Vidare ska den studerande fördjupa sina kunskaper om den johanneiska skriftgruppens teologi och tolkningshistoria.

Den studerande läser på originalspråket ca 80 sidor ur den johanneiska litteraturen, främst Johannesevangeliet, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor grundligt bearbetas. I detta studium ingår kritisk läsning av vetenskapliga kommentarer. Den studerande får också öva fördjupad metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en johanneisk text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium. Kursen innehåller också litteraturstudier om den johanneiska litteraturen, Jesus, nytestamentlig realia, teologi, hermenutik och tolkningshistoria.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa fördjupade insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och
 • forskningsfrågor,
 • redogöra för vetenskaplig forskning om de johanneiska skrifterna,
 • redogöra för huvuddragen i de johanneiska skrifternas tolkningshistoria,
 • visa fördjupad förståelse för texternas tolkningspotential och deras kulturbärande
 • inflytande genom historien,
 • förstå och metodologiskt medvetet använda vetenskapliga kommentarer,
 • inse betydelsen av den moderna exegetikens metodpluralism,
 • ha en fördjupad kunskap om den nytestamentliga forskningens dagsläge.
Färdighet och förmåga
 • filologiskt och teologiskt medvetet översätta och analysera på originalspråket studerade nytestament¬liga texter,
 • vetenskapligt bearbeta översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med texterna,
 • göra en vetenskapligt välgrundad framställning av texternas historiska miljö,
 • göra fördjupade analyser av de studerade texternas teologiska innehåll och tänkesätt,
 • tillämpa exegetiska metoder,
 • muntligt och skriftligt kunna klart och välstrukturerat presentera ett självständigt arbete så att den som inte är exegetiskt skolad kan förstå och tillgodogöra sig innehållet.
 • ha uppvisat god förmåga att enligt instruktioner lösa uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och johanneiska i synnerhet,
 • bedöma tillämpligheten av och kritiskt värdera olika typer av vetenskapliga kommentarer,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av Bibelns inflytande i historia och kultur,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika tolkningsperspektiv, feministiska, befrielseteologiska och andra, för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap 90 hp, varav minst 30 hp utgörs av Exegetik där kursen: Jesus och evangelierna, språklig påbyggnadskurs i Nya testamentets exegetik 15 hp ingår eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i realtid via internetfunktionen Skype. För undervisningstillfällena är tillgång till Skype, headset, god internetuppkoppling och studiemiljö utan störande ljud nödvändiga förutsättningar. Schemat publiceras normalt minst tre månader före kursstarten för att möjliggöra studentens planering av närvaron under de c:a 30 undervisningstimmarna.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftlig tentamen 7,5hp, muntlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning i seminarieform av självständigt arbete 7,5hp.
Examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För betyget godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet godkänt på samtliga delar av kursen. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet väl godkänt på 7,5 hp av kursen och minst betyget godkänt på övriga delar.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Novum Testamentum Graece (28th revised edition).
Nestle Eberhard, Aland Kurt
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781619700468 Läsanvisning: (gärna versionen med ordbok). Se bibliotekskatalogen Album

Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna
Heikel Ivar A., Fridrichsen Anton
[Ny utg.] : Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2013 : xii, 258 s. :
ISBN: 9789197972444 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (eller motsvarande). Se bibliotekskatalogen Album

Brant Jo-Ann A.
John
Grand Rapids, MI : Baker Academic : 2011 : 330 s. :
ISBN: 978-0-8010-3454-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning:(eller annan motsvarande kommentar i samråd med examinator). Se bibliotekskatalogen Album

Bauckham Richard
The testimony of the beloved disciple : narrative, history, and theology in the Gospel of John
Grand Rapids, Mich. : Baker Academic : 2007 : 313 s. :
ISBN: 978-0-8010-3485-5 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Bauckham Richard
The Gospel of John and Christian theology
Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 2008 : xxiv, 404 s. :
ISBN: 978-0-8028-2717-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (s X-88, 143-167, 265-381). Se bibliotekskatalogen Album

Johnson Luke Timothy
Living Jesus : Learning the Heart of the Gospel
New York : HarperOne : 2000 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN:9780060642839 Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Tord
God in the Fourth Gospel
Almqvist & Wiksell International : 2001 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: (delar, kan köpas av institutionen för idé-och samhällsstudier i Umeå). Se bibliotekskatalogen Album

Smith D. Moody
The theology of the Gospel of John
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1995 : 202 s. :
ISBN: 0-521-35776-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album