"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Den svenska musikbranschen, 7,5 hp

Engelskt namn: The Swedish Music Business

Denna kursplan gäller: 2022-02-07 och tillsvidare

Kurskod: 1MU051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-07

Innehåll

Detta är en kurs om upphovsrätt, aktörer och avtal i den svenska musikbranschen. Kursen ger en översikt i svensk upphovsrätt på musiksidan samt råd gällande avtal med musikbolag, förläggare och andra aktörer inom musikbranschen.

Kursen innehåller:

 • Grundläggande genomgång av upphovsrättens historia gällande musik.
 • Insamlande organisationer och deras roller i musikbranschen
 • Rättsfall i musikbranschen.
 • Tekniska verktyg och metadata som reglerar ekonomisk rätt inom musikbranschen och underlättar distribution av digital och fysisk musik och ljud.
 • Kommersiella aktörer i musikbranschen.
 • Grundläggande genomgång av musikbranschens olika avtal.
 • Entreprenörskap i musikbranschen ­- en förutsättning för konstnärligt skapande via en fysisk och/eller digital plattform till sin målgrupp.
 • Musikbranschen ur perspektiv som etik, genus och hållbar utveckling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

 Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap om immaterialrätt inom musikområdet.
 • Visa kunskap om insamlande organisationers och kommersiella aktörers roller i musikbranschen.
 • Visa förståelse för de vanligast förekommande musikavtalen.
 • Visa kännedom om förutsättningar för entreprenörskap inom musikbranschen.

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att diskutera rättigheter och skyldigheter för upphovsperson, utövare och utgivare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska utmaningar och möjligheter ur perspektiv som etik, genus, hållbar utveckling, aktuell lagstiftning inom immaterialrätt, avtal och rättsfall inom musikområdet samt insamlande organisationer och deras arbetssätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga delexaminationer.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) i både delmoment och kursen i sin helhet. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha uppfyllt kursens (lärande)mål för betyget Godkänd samt uppvisat en fördjupad nivå av analys, problematisering och resonemang kring applicering av kursens innehåll.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att via utbildningsledare på Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.