Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dentala biomaterial, 18 hp

Engelskt namn: Dental Biometerials

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OT046

Högskolepoäng: 18

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-06-21

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-17

Innehåll

Kurser består av 4 delkurser:
Delkurs 1:     3 högskolepoäng (termin 1)
Delkurs 2:     4 högskolepoäng (termin 2)
Delkurs 3:     6 högskolepoäng (termin 3)
Delkurs 4:     5 högskolepoäng (termin 4)
 
Delkurs 1
Introduktion till området dentala biomaterial.
 
Delkurs 2
Hållfasthetslära, polymerkemi, akrylat.
Avtrycksmaterial och dentala kompositmaterial.
 
Delkurs 3
Keramer, övriga dentala biomaterial.
 
Delkurs 4
Dentala legeringar.
Metallografi.
Korrosion.
Biologiska aspekter på dentala biomaterial.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha teoretiska baskunskaper om de dentala biomaterialen inom tandtekniken och hur de hanteras.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • ha grundläggande förmåga att praktiskt hantera tandtekniska material
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa grundläggande förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha teoretiska kunskaper om hållfasthetslära, polymerkemi, akrylater, avtrycksmaterial och dentala kompositmaterial
 • ha grundläggande kunskap om områdets vetenskapliga grund
 • ha grundläggande kunskap om och förståelse för de produkter som används inom tandtekniken och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • ha grundläggande förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa grundläggande förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
Delkurs 3
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha teoretiska kunskaper om dentala keramer och metaller och legeringar som används i tandtekniska arbeten
 • ha grundläggande kunskap om områdets vetenskapliga grund
 • ha kunskap om och förståelse för de produkter som används inom tandtekniken och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa färdighet i att praktiskt handha dentala keramer och legeringar
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt
 • visa förståelse för betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
Delkurs 4
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha teoretiska kunskaper om metaller och legeringar som används i tandtekniska arbeten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuell forskning
 • ha fördjupad kunskap om och förståelse för de produkter och material som används inom tandtekniken och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa färdighet i att praktiskt handha  legeringar och de flesta dentala material som förekommer inom tandtekniken
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandteknikerprogrammet inför termin 3 vara godkänd i samtliga teoretiska kurser och prov som ingår i termin 1 samt inför termin 4 vara godkänd i samtliga teoretiska kurser och prov som ingår i termin 1 och 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, laborativt arbete, grupparbeten, seminarier och litteraturstudier. Demonstrationerna sker inför det laborativa arbetet där de studerande praktiskt arbetar med de dentala biomaterialen. Demonstrationer, laborativt arbete, grupparbeten, seminarier och litteraturstudier är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination av de teoretiska kunskaperna sker genom muntliga och skriftliga förhör, samt redovisningar i seminarieform.
Examination av de praktiska momenten sker genom bedömning av materialhanteringen i samtliga praktiska moment.

Krav för godkänd kurs: Deltagande i de obligatoriska momenten samt godkända förhör och seminarieuppgifter. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.
Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.