"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design av informationssystem, 30 hp

Engelskt namn: Designing Information Systems

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN119

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Modul 1. Objektorienterad Programmering, 7,5 hp.
Kursmodulen behandlar principer och metoder för problemlösning med hjälp av dator och färdigheter i att konstruera datorprogram. Abstraktionens och formaliseringens roll i problemlösningsprocessen betonas och baseras på objektorienterade begrepp som association, aggregation och generalisering, klasser, objekt, metoder och inkapsling. Konstruktion av algoritmer och programflöden, datatyper och deras tillämpning ingår. Problem av olika karaktär behandlas som sortering och sökning, grafiska tillämpningar, in- och utmatning och filhantering samt tillämpningar där arrayer och listor utnyttjas. Modulen behandlar problemlösningens olika steg som kravspecifikationer för program, modularisering av program, användning av egna programbibliotek och standardbibliotek, uttestning och validering av program. Kursmodulen betonar också programmeringens plats i systemutvecklingsprocessen och dess betydelse för och beroende av övriga moment i denna. Färdigheter i programkonstruktion och praktisk förståelse för de begrepp som modulen behandlar uppnås genom laborationer med konstruktion av program på dator.

Modul 2. Databasdesign, 7,5 hp.
Kursmodulen ger grunderna för teorin för databaser, kunskaper och färdigheter i design av databaser. Grundläggande begrepp som dataoberoende, datamodell, entiteter, relationer mellan entiteter, attribut, nycklar, funktionellt beroende gås igenom. Olika aspekter av design av databaser behandlas som datamodellering, normalisering, och frågespråk. Under kursmodulen behandlas väsentligen den relationella modellen och relationella databaser, men ger även en introduktion till alternativa ansatser inom databasarkitektur. Hur användningen av databaser realiseras genom databashanteringssystem behandlas inklusive olika frågor som rör drift av sådana system som transaktionshantering, återhämtning vid fel, säkerhet, datas tillförlitlighet och olika accessmetoder. Kursmodulen omfattar även praktiska övningar i design av databaser samt skapande och bearbetning av sådana med hjälp av fråge- och programspråk.

Modul 3. Människa-datorinteraktion, 7,5 hp.
I denna kursmodul introduceras människa-datorinteraktion som kunskapsområde och profession. Modulen behandlar därvidlag teoretiska och metodologiska frågeställningar om design och människa-datorinteraktion, med fokus på designarbetet och dess process vid utvecklandet av digitala applikationer. Modulen kombinerar en teoretisk förståelse med principer för lösning av de designproblem som en designer ställs inför. Detta kommer exempelvis till uttryck i att modulen behandlar designmetoder, tillgängliga tekniker och begrepp med relevans för människa-datorinteraktion samt att studenten ges möjlighet till utveckling och utvärdering av prototyper.

Modul 4. Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7,5 hp.
Kursmodulen syftar till att introducera studenterna till systemutveckling med avseende på teorier, metoder, tekniker och verktyg vid analys och modellering, samt de problem och frågeställningar som kan förknippas med detta arbete. Modulen behandlar grundläggande begrepp och modeller inom objektorienterad analys och design med hjälp av Unified Modeling Language (UML), samt framtagning av kravspecifikationer och modeller med utgångspunkt i en objektorienterad ansats. Kursmodulen hanterar även utmaningar inom systemintegration där flera system sammanfogas i ett affärssystem. Här introduceras studenten i metoder för systemintegration, med fokus på tjänsteorienterade metoder.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Objektorienterad Programmering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Självständigt redogöra för programmering som profession, hantverk och funktion i ett större utvecklingssammanhang. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
2. Praktiskt tillämpa grundläggande begrepp och tekniker i utformning och implementation av fungerade program eller programkomponenter.
3. Omsätta en objektorienterad specifikation i ett programmeringsspråk.

Modul 2. Databasdesign, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Visa grundläggande kunskaper om teorin för relationella databaser.
2. Redogöra för faktorer som behövs för att uppnå hög säkerhet, snabb åtkomst och tillförlitlighet vid drift av databaser.
3. Visa kännedom om alternativa databasarkitekturer.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
4. Visa förmåga att skapa och normalisera datamodeller.
5. Skapa och bearbeta en databas med avseende på innehåll och struktur med hjälp av ett frågespråk.
6. Utföra transaktioner mot en databas med hjälp av ett programspråk.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
7. Värdera val av databasarkitektur givet ett användningssammanhang.

Modul 3. Människa-datorinteraktion, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Redogöra för grundläggande begrepp, teorier och metoder inom människa-dator interaktion.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
2. Utveckla och realisera prototyper med stöd av verktyg och metoder inom människa-datorinteraktion.
3. Utvärdera prototyper med stöd av relevanta metoder.
4. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
5. Bedöma och värdera metoder för design och utvärdering i relation till givna förutsättningar.

Modul 4. Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Förklara formella systemutvecklingsmetoder och deras tillämpning och tillämpbarhet.
2. Redogöra för olika modeller och arbetssätt för systemutveckling.
3. Värdera principer för och effekter av systemintegration både ur ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv.
4. Förklara relationen mellan systemutveckling och systemintegration.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
5. Tillämpa tekniker och verktyg för objektorienterad systemutveckling och systemintegration.
6. Självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
7. Kritiskt värdera formaliseringens möjligheter och begränsningar.
8. Kritiskt värdera hur systemutveckling och systemarkitektur påverkar förutsättningar för hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Objektorienterad Programmering, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. Databasdesign, 7,5 hp.
Examinationen sker genom gruppuppgifter samt salstentamen. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 3. Människa-datorinteraktion, 7,5 hp.
Examinationen sker genom gruppuppgifter, individuella inlämningsuppgifter samt seminarier. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 4. Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7,5 hp.
Examinationen sker genom gruppuppgifter och individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående kursmoduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att en kursmodul bedömts som minst godkänd, samt att övriga tre ingående kursmoduler har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 6

  Moment 1.

  Objektorienterad programmering

  Liang Y. Daniel
  Introduction to Java programming : Brief version
  11. edition, global edition : Harlow : Pearson Education Limited : 2019 : 821 s. :
  ISBN: 9781292222035
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Databasdesign

  Database systems : a practical approach to design, implementation, and management
  Connolly Thomas M., Begg Carolyn E.
  6. ed., global ed. : Harlow : Pearson Education Limited : 2015 : 1329, 5, 12, 6, 6, 18, 17, 14, 24 p. :
  ISBN: 1292061189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Människa-datorinteraktion

  Interaction design : beyond human-computer interaction
  Rogers Yvonne, Sharp Helen, Preece Jennifer
  Sixth edition : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons : [2023] : xxi, 689 pages :
  ISBN: 9781119901099
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 4.

  Objektorienterad systemutveckling och systemintegration

  Att arbeta med systemutveckling
  Gustavsson Tomas, Görling Stefan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 272 sidor :
  ISBN: 9789144125206
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Systems analysis and design : in a changing world
  Satzinger John W., Jackson Robert B., Burd Stephen D.
  Seventh edition. : Australia : Cengage Learning : 2016 : xxvii, 484 pages :
  ISBN: 9781305117204
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Moment 1.

  Objektorienterad programmering

  Liang Y. Daniel
  Introduction to Java programming : Brief version
  11. edition, global edition : Harlow : Pearson Education Limited : 2019 : 821 s. :
  ISBN: 9781292222035
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Databasdesign

  Database systems : a practical approach to design, implementation, and management
  Connolly Thomas M., Begg Carolyn E.
  6. ed., global ed. : Harlow : Pearson Education Limited : 2015 : 1329, 5, 12, 6, 6, 18, 17, 14, 24 p. :
  ISBN: 1292061189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Människa-datorinteraktion

  Interaction design : beyond human-computer interaction
  Sharp Helen, Rogers Yvonne, Preece Jennifer
  Fifth edition. : Indianapolis, IN : Wiley : [2019] : xix, 636 pages :
  ISBN: 9781119547259
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 4.

  Objektorienterad systemutveckling och systemintegration

  Att arbeta med systemutveckling
  Gustavsson Tomas, Görling Stefan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 272 sidor :
  ISBN: 9789144125206
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Systems analysis and design : in a changing world
  Satzinger John W., Jackson Robert B., Burd Stephen D.
  Seventh edition. : Australia : Cengage Learning : 2016 : xxvii, 484 pages :
  ISBN: 9781305117204
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).