Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för användarupplevelse, 15 hp

Engelskt namn: Designing for User Experience

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN108

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2014-03-21

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen behandlar hur människor interagerar och kommunicerar med och genom datoriserade artefakter. Den tar ett vitt perspektiv på människa-datorinteraktion (MDI) och behandlar teorier, begrepp och modeller och deras relevans inom olika applikationsområden, inklusive social media. Under kursen behandlas vidare angreppssätt till interaktion och informationsnavigering med utgångspunkt i tekniker som exempelvis 3D-miljöer, multimodal information, informationspresentation, mobila och bärbara applikationer samt delade informationsytor. Ett genomgående drag i kursen är att fokus ligger på användarens upplevelser av interaktion i olika former. Detta kommer exempelvis till uttryck genom utformning och utvärdering av olika former av prototyper.

Parallellt med kursens upplevelsefokus innehåller kursen inslag som diskuterar olika perspektiv på och inom människa-datorinteraktion. Interaktionsdesign utgör ett av de perspektiv i vilket kursen gör en fördjupning och inkluderar en metodologisk diskussion där metoder för MDI som vetenskapligt område kontrasteras mot design- och utvecklingsrelaterade metoder för MDI som praktik och profession.  

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för relevant teoribildning inom MDI med avseende på användarupplevelse.
2. Redogöra för utmaningar inom MDI förknippade med framväxande teknologi, inklusive sociala media.
3. Redogöra för och kontrastera olika perspektiv på och inom MDI.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4. Uppvisa färdighet att designa, realisera och utvärdera prototyper.
5. Omsätta teorier, begrepp och modeller i praktisk tillämpning.
6. Presentera och kommunicera inom kursens fokusområde.
7. Självständigt söka för ämnesområdet relevant litteratur.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
8. Värdera och välja teorier, begrepp och modeller relativt en problembeskrivning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion, eller motsvarande behörighet. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.
 

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, ett grupparbete samt seminarier. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Benyon David
Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI, UX and interaction design
3., [rev.] ed. : Harlow : Pearson/Education : [2013], cop. 2014 : xxx, 604 s. :
ISBN: 9781447920113
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).