Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Design för förändring, 15 hp

Engelskt namn: Design as a Gateway for Change

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 2IN300

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Innehåll

Kursen fokuserar på hur design skapar förändring och dess möjligheter att forma vår framtid. Kursen kombinerar olika perspektiv på hur designtänkande kan tillämpas i försök att omvandla mänskliga relationer, organisationer och samhällen. Under kursen studeras den komplexitet som är förknippad med designprocessen och dess reslutat, såväl som betydelsen av reflektion när yrkesverksamma försöker hantera denna komplexitet i praktiken. Kursen relaterar dessa begrepp till samtida praxis inom digital fabrikation.

 

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1.    Identifiera organisationer och marknaders roll i dagens ekonomiska system och beskriva hur komplexitet och komplexa system kan analyseras och förstås i samband med digital tillverkning.
2.    Beskriva betydelsen av reflektion för yrkesverksamma och hur individuell och kollektiv praxis kan dra nytta av denna.
3.    Förklara rollen som design har i att utlösa och främja förändring på individ-, organisation- och samhällsnivå.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4.    Iterativt och formativt utveckla prototyper med digital fabrikationssteknik på ett reflexivt sätt.
5.    Beskriva och motivera designbeslut under prototyputvecklingsprocessen.
6.    Diskutera de potentiella konsekvenserna av de utvecklade prototyperna för individer, organisationer och samhällen.
7.    Presentera en genomförd designprocess muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
8.    Söka självständigt efter information om problem och identifiera behov för ytterligare kunskaper.
9.    Analysera betydelsen av design utifrån samhälleliga och etiska perspektiv.

 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena ingenjörsvetenskap, design, arkitektur, informatik, ekonomi eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska B/6.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

 

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och grupparbete. Som betyg på kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.
Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Registrator (Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå). Ansökan förmedlas därefter till Institutionen för informatik för bedömning. I ansökan anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Se också ”Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet” (Dnr: 540-3589-09).

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Litteratur

Schön Donald A.
The reflective practitioner : how professionals think in action
New York : Basic Books : Books,c cop. 1983 : x, 374 s. :
ISBN: 0-465-06874-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Simon Herbert A.
The sciences of the artificial
3. ed. : Cambridge, Mass. : MIT Press : 1996 : xiv, 231 s. :
ISBN: 0-262-69191-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Speculative everything : design, fiction, and social dreaming
Dunne Anthony, Raby Fiona
Cambridge, Mass. : The MIT Press : 2013 : ix, 224 s. :
ISBN: 978-0-262-01984-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Change by design : how design thinking transforms organizations and inspires innovation
Brown Tim, Katz Barry
1. ed. : [New York] : Harper Business : cop. 2009 : viii, 264 p. :
ISBN: 978-0-06-176608-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).