Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för framtiden 1, 3 hp

Engelskt namn: Design For the Future 1

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID161

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Kursens mål är att ge en utgångspunkt för den studerande att reflektera över hur kunskaper, förmågor och färdigheter som tränas under utbildningstiden kan bidra till den egna utvecklingen, under studietiden och inom den framtida professionen. Den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att själv pröva nya infallsvinklar i övningar och workshops. I kursen ska den studerande även kritiskt reflektera över kommunikation och utförande av olika inriktningar av design som disciplin och hur designrelaterade problemställningar kommuniceras genom en utställning.

Kursen består av två moment:
  1. Forma framtiden 1, 1.5 hp
  2. Design för framtiden 1, 1.5 hp

Moment 1. Forma framtiden 1, 1.5 hp
Momentet har ett fokus på hur färdigheter och förmågor kan uppövas för att ha beredskap för framtida samhällelig och professionell utveckling och förändring. Kursen innefattar valbara moment, av vilka den studerande väljer utifrån ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv. Studenten kommer att reflektera över styrkor och svagheter i den egna professionella "verktygslådan”.

Moment 2. Design för framtiden 1, 1.5 hp
I momentet ingår att kritiskt granska och jämföra hur olika inriktningar av design som disciplin kommuniceras samt reflektera över det, från ett framtidsperspektiv på design. I momenten ingår även att reflektera över hur designprojekt kommuniceras för att skapa förståelse för en anonym betraktare i en offentlig utställning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • redogöra för egna kompetensutvecklingsbehov i relation till sin nuvarande situation eller framtida profession.
  • muntligt och skriftligt reflektera över egna styrkor och utvecklingsområden vad gäller kunskaper och färdigheter i relation till framtida tendenser och utvecklingsområden inom designutbildning och designprofession.
  • argumentera för om och hur kursens innehåll kan tillämpas i en framtida designutbildningskontext eller professionell verksamhet.
  • självständigt kritiskt granska och jämföra olika designdiscipliner samt skriftligt beskriva detta.
  • självständigt reflektera över och skriftligt beskriva hur designprojekt kommuniceras genom en utställning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, handledning, och eget arbete såväl individuellt som i grupp, workshops, presentationer och designutställning. Undervisningen kan ges på engelska.

Examination

Examinationen sker muntligt, visuellt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar av prövande karaktär och obligatoriska inlämningsuppgifter. Slutexaminationen i moment 1 består även av en skriftlig inlämning av en loggbokssammanfattning samt seminarium. I moment 2 sker examinationen genom närvaro och genom aktiv medverkan i praktiska seminarier, workshops, övningar, aktivt deltagande vid en designutställning.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då den har som mål att utgå ifrån den aktuella kunskapen och kompetensen hos den studerande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.