"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och modernitet, 7,5 hp

Engelskt namn: Design and Modernity

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1KB024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-02-23

Innehåll

Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistorien under perioden 1850-1980. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. I undervisningen analyseras hur design- och konsthantverksföremål utgör en viktig del av samhällsutvecklingen genom att vara såväl konstnärliga gestaltningar som konsumtionsvaror och diskursiva objekt. Designfältet har stor inverkan på hållbar utveckling, såväl avseende miljöhänsyn som frågor om representation, ett faktum som behandlas som en röd tråd genom kursens båda moduler.

Kursen består av två moduler:

Modul 1. 1850-1930: Hantverk och fabrikstillverkning (3 hp)
1850-1930: Craft and Manufacturing

Den första modulen i kursen behandlar designfältets utveckling från modernitetens genomslag till modernismens genombrott. Perioden präglades av småskalig industrialisering som var beroende av en hantverksmässig produktion samtidigt som en storskalig och allt mer globaliserad produktion och handel drevs fram. Modulen diskuterar denna utveckling genom nedslag i några centrala sammanhang, såväl i Sverige som utomlands.

Modul 2. 1930-1980: Industrialism och seriell design (4,5 hp)
1930-1980: Industrialism and Serial Design

Den andra modulen i kursen behandlar perioden från 1930 till 1980, en tid då storskalig industri och global handel blivit en grundläggande faktor för det samhällsbygge som västvärldens länder genomdrev - och som andra delar av världen på olika sätt tvingades leva efter. Modulen diskuterar denna utveckling och skapar samtidigt en historisk överblick över de föremål, formgivare och fabriker som utgjorde modernismen inom designfältet. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

  • redogöra för estetiska uttryck och utförandepraktiker inom design och konsthantverk i Sverige och internationellt under den period kursen behandlar
  • redogöra för relationen mellan design- och konsthantverksfältet och olika aspekter av modernitet såsom industrialisering, urbanisering, kommersialisering och demokratisk strävan.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga

  • självständigt analysera avgränsade områden inom design- och konsthantverksområdet från den period kursen behandlar, med utgångspunkt i kurslitteraturen.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • övergripande diskutera design- och konsthantverksfältets historiska betydelse i samhällsutvecklingen avseende hållbar utveckling och representation.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av litteraturstudier och egenhändigt formulerade skriftliga inlämningar, utifrån instruktioner kommunicerade genom kursens digitala lärplattform. Kursen ges på distans men undervisningens upplägg bygger på att studenten närvarar vid några schemalagda, streamade föreläsningar och seminarier.

I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1. 1850-1930: Hantverk och fabrikstillverkning (3 hp)

Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

Modul 2. 1930-1980: Industrialism och seriell design (4,5 hp)

Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.


För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.


För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på Modul 1 och 2.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1. 1850-1930: Hantverk och fabrikstillverkning (3 hp)

Global design history [Elektronisk resurs]
Adamson Glenn, Riello Giorgio, Teasley Sarah
1st ed. : New York : Routledge : 2011 : 1 online resource (xiv, 225 p.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9780203831977
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval, (ca 25 s)

Swedish design : a history
Brunnström Lasse, Buscall Jon
London : Bloomsbury Visual Arts : 2019 : 250 p :
ISBN: 9781350000155
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 7-58 (51 s)

Scandinavian design : alternative histories [Elektronisk resurs]
Bloomsbury Academic : 2012 :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: kap. 2 och 6 (27 s)

Woodham Jonathan M.
Twentieth Century Design
Oxford : Oxford University Press : 1997 : 288 s. : sid. 7-85, 111-139, 165-239 :
ISBN: 0-19-284247-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1-3 (74 s)

Konsthantverk i Sverige : D. 1
Zetterlund Christina, Hyltén-Cavallius Charlotte, Rosenqvist Johanna
Tumba : Mångkulturellt centrum : 2015 : 219 s. :
ISBN: 9789186429409
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval ( ca 20 s)

Environmental Histories of Design
Journal of Design History : 2017 :
Volym 30, nr 2, maj 2017
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 103-138, 175-191 (51 s)

Modul 2. 1930-1980: Industrialism och seriell design (4,5 hp)

Global design history [Elektronisk resurs]
Adamson Glenn, Riello Giorgio, Teasley Sarah
1st ed. : New York : Routledge : 2011 : 1 online resource (xiv, 225 p.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9780203831977
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval ( ca 25 s)

Swedish design : a history
Brunnström Lasse, Buscall Jon
London : Bloomsbury visual arts : 2019 : PDF (xxiii, 250 pages) :
Online access for UMUB
ISBN: 9781350000131
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 58-172 (114 s)

Scandinavian design : alternative histories [Elektronisk resurs]
Bloomsbury Academic : 2012 :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: kap. 4, 8, 11, 12, 13 (91 s)

Woodham Jonathan M.
Twentieth Century Design
Oxford : Oxford University Press : 1997 : 288 s. : sid. 7-85, 111-139, 165-239 :
ISBN: 0-19-284247-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 4-10 (152 s)

Konsthantverk i Sverige : D. 1
Zetterlund Christina, Hyltén-Cavallius Charlotte, Rosenqvist Johanna
Tumba : Mångkulturellt centrum : 2015 : 219 s. :
ISBN: 9789186429409
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval ( ca 20 s)

Environmental Histories of Design
Journal of Design History : 2017 :
Volym 30, nr 2, maj 2017
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 157-174, 192-230 (55 s)

Referenslitteratur för båda modulerna

Hedqvist Hedvig
Svensk form internationell design
[Ny utg.] : Stockholm : Bokförlaget DN : 2007 : 239, [1] s. :
ISBN: 9789175887586
Se Umeå UB:s söktjänst

Margolin Victor
World history of design [Elektronisk resurs]
Bloomsbury Academic : 2015 :
Online access for UMUB