Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designpresentation 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Design Presentation 1

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID160

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultesnämnden, 2012-04-27

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande metoder och tekniker för att kommunicera med olika visuella och textbaserade tekniker som fotografering, videoupptagning, muntlig presentation och skriftliga redogörelser och rapporter. I kursen introduceras även bildbehandling i mjukvaruprogram för dator samt tillhörande utrustning för presentation av skriftligt och visuellt material. I kursen ska studenten träna sig att reflektera över det visuella och textbaserade material det arbetat med.

Kursen består av tre moment:
  • Datorteknik, 1,5 hp
  • Bildteknik, 3 hp
  • Muntlig och skriftlig kommunikation, 3 hp

Moment 1. Datorteknik, 1.5 hp
I momentet ingår grundläggande träning i mjukvaruprogram som stöder text- och visuellt arbete inom designprojekt samt grundläggande introduktion i utrustning som krävs för att exempelvis skriva ut och scanna visuellt material.

Moment 2. Bildteknik, 3 hp
I momentet ingår digital fotografering, videoupptagning och manipulering av bilder i digital miljö.

Moment 3. Muntlig och skriftlig kommunikation, 3 hp
I momentet ingår grundläggande träning att planera och genomföra en muntlig presentation av ett projekt. I momentet ska den studerande även träna sin grundläggande kunskap att planera dokumentering av ett projekt och sedan i text och med bilder beskriva ett utfört designarbete på ett vedertaget sätt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • producera enklare visuella och textbaserad arbeten med stöd av vald mjukvara.
  • genomföra enklare digital fotografering och tillämpa enklare manipulationer av bilder i valda mjukvaruprogram.
  • utföra enklare videoupptagningar och sammanställa en video för presentation människor i arbete.
  • presentera grundläggande moment av ett designprojekt med en muntlig argumenterande presentation.
  • genomföra en grundläggande muntlig argumenterande presentation inför grupp.
  • exemplifiera grundläggande moment i att skriva en rapport.
  • tillämpa ett grundläggande akademiskt tillvägagångssätt i en visuell och skriftlig rapport.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga uppgifter individuellt och övningar enskilt och i grupp.

Examination

Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar av prövande karaktär och obligatoriska skriftliga och visuella inlämningsuppgifter och presentationer.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts i en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren och programansvarig ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.