Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designpresentation 3, 10,5 hp

Engelskt namn: Design Presentation 3

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID172

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i metoden Storytelling och fördjupa sina kunskaper i digital visualisering, CAID. I moment Storytelling får den studenten arbeta med att exempelvis göra en individuell storyboard och enklare presentation för exempelvis ett koncept eller ett projekt. I moment CAID ska den studerande fördjupa sina kunskaper i digital visualisering, CAID, samt förstå kringhörande utrustning och process för att producera ett tre dimensionellt resultat. I kursen ska den studerande genom egna övningar tillägna sig en arbetsprocess som utgår ifrån en egen formulerad målsättning.


Kursen består av två moment:
  1. Storytelling, 4.5 hp
  2. CAID, 6 hp

Moment 1. Storytelling, 4.5 hp
I momentet Storytelling ska den studerande utifrån en konceptidé eller tidigare genomfört projekt skapa en storyboard som beskriver visionen och ”storyn” med konceptet. Den studerande får möta Storytelling som ett kreativt verktyg men framförallt som en kommunikations- och argumenterande presentationsteknik.

Moment 2. CAID, 6 hp
I momentet arbetar studenterna utifrån en individuell målsättning med en visualiseringsövning. Den studerande ska förstå olika parmetrar av en arbetsprocess med CAID som exempelvis tidsplanering utifrån sin egen kompetensnivå. I momentet ska den studerande förstå den fortsatta processen för att senare producera ett tredimensionellt produkt/produktdetalj.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa, organisera och använda grundläggande metoder inom Storytelling.
  • kritiskt reflektera över styrkor och svagheter i Storytelling som presentationsteknik och kreativ process.
  • genomföra en muntlig och kommunikativ argumenterande presentation av en enklare storyboard.
  • tillämpa grundläggande kunskaper i visualiseringsverktyget CAID med en egen målsättning.
  • exemplifiera arbetsprocess för att producera en tredimensionell produkt/produktdetalj med CAID.
  • skriftligt kommunicera reflektion över sin arbetsprestation för genomförd övning, arbetsprocess och resultat.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning i övningsuppgifter. Litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Inlämningsuppgifter. Skriftlig reflektion samt presentation av utförda övningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.