"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designprocess 3, 7,5 hp

Engelskt namn: Design Process 3

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID171

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska använda tidigare förkunskaper, kunskap och kompetens för att delvis självständigt initiera, kommunicera sin kunskap och kompetens och reflektera över sin egna kompetensnivå i relation till en framtida yrkesroll som industridesigner.
I momentet ska den studerande identifiera samtida designproblem som är intressanta för en samarbetspartner eller är relevant för en målgrupps behov och önskemål. Den studerande ska delvis självständigt formulera en projektbeskrivning för att senare tillämpa i kursen Designprojekt examensarbete. I momentet skiss ska den studerande fördjupa sina färdigheter och erfarenheter att arbeta med skiss som en kreativ process och att presentera ett slutförslag. I momentet ingår även att utveckla och sedan presentera sin kunskap och kompetens med sin egna portfölj i en simulerad arbetsintervjusituation.

Kursen består av tre moment:

 1. Projektplanering, 3 hp
 2. Skiss, 1.5 hp
 3. Designkommunikation 3, 3 hp

Moment 1. Projektplanering, 3 hp
I momentet ska den studerande självständigt identifiera ett samtida designproblem och skriva en projektbeskrivning med bland annat bakgrund-, målgrupps- och metodbeskrivning, konkurrensöversikt, tid- och arbetsplanering samt budget. Designproblemet ska formuleras utifrån behov och visioner från en identifierad samarbetspartner, organisation eller myndighet. Godkänd projektbeskrivning ligger till grund för tillämpning i kursen Projekt examensarbete.

Moment 2. Skiss, 1,5 hp
I momentet ska den studerande fördjupa färdigheten att arbeta med olika material och tekniker för att framställa skisser exempelvis med hjälp av visualiseringsprogram. Den studerande ska exempelvis fördjupa sin kompetens att uttrycka sig med ett personligt skisspråk och individuell attityd.

Moment 3. Designkommunikation 3, 3 hp
Den studerande ska vidareutveckla sin individuella portfölj och överföra den till olika relevanta media som exempelvis webb. I arbetet ingår reflektion över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • självständigt identifiera ett samtida designproblem i relation till samhällets, marknadens och målgruppers behov och utveckling.
 • skriftligt sammanställa en individuell projektbeskrivning för ett designprojekt.
 • självständigt upprätta samarbetskontakt med en extern projektpartner med externa kompetenser och målgrupper.
 • utföra presentationsskisser med ett personligt utvecklat skisspråk och generera många argumenterande presentationsskisser för utvärdering.
 • värdera digitala skisstekniker för utförande av presentationsskisser.
 • färdigställa och presentera sin individuella portfölj som representerar kunskap och kompetens hos den studerande.
 • reflektera över styrkor och svagheter för olika media för presentation av sin individuella portfölj.
 • reflektera över sin egen kunskap och kompetens genom reflektion med ett samtids- och design perspektiv.
 • kommunicera sin kompetens och kunskap i en simulerad arbetsintervju.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av demonstrationer, seminarier, handledning. Delvis självständigt arbete med övningar under viss handledning.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Skriftliga inlämningsuppgifter som genomförs individuellt, muntliga och visuell presentation och genomförd simulerad arbetsintervju.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.