Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designprojekt - Hot Team 3, 7,5 hp

Engelskt namn: Design Project - Hot Team 3

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett designprojekt i tvärvetenskapliga team. Momentet är tvärvetenskapligt med studenter från olika nivåer, institutioner och utbildningsprogram. Projekttillämpningen genomsyras i hög grad av ”Design Thinking” och aktuell innovationsforskning. Målet är att den studerande ska fördjupa sin förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga team arbete med fokus på samarbete och innovationsfrågor. Den studerande ska genom praktiskt tillämpning utföra ett tillämpningsprojekt i samarbete med externt företag, organisation eller myndighet. Studenterna handleds av yrkesverksam industridesigner. I momentet bygger studenterna upp en egen team studio för sitt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • planera och genomföra ett innovativt designprojekt i ett tvärvetenskapligt team.
  • tillämpa och analysera olika individuella förmågor och gruppdynamiska processer för att gynna integration och interaktion i ett tvärvetenskapligt teamarbete.
  • genomföra en muntlig och kommunikativ argumenterande presentation av arbetsprocess och resultat.
  • argumentera för och kritiskt granska olika lösningar för att stimulera integration och interaktion i ett tvärvetenskapligt team.
  • argumentera för relevanta innovationsfaktorer för teamarbete.
  • reflektera över sin egna yrkesroll och yrkesidentitet utifrån samarbete i tvärvetenskapliga innovativa team och skriftligt argumentera för alternativa tillvägagångssätt för ett designprojekt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självständiga problembaserade projekt och övningar i. Handledning av yrkesverksam industridesigner eller jämförbar disciplin.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär exempelvis vid introduktion, gemensamma handledningstillfällen, mellanpresentationer och slutlig presentation. Process och resultat bedöms genom studenternas arbete med designprocessens enskilda delar och deras inbördes samverkan gestaltad i en helhetslösning.
För att uppnå godkänt resultat krävs att teamen muntligt redovisar och lämnar in det som krävs i varje moment och beskrivs i kursens projektbeskrivning. Disciplinkunskap examineras genom workshops och seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter, rapport och reflektioner.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då det bygger på teamens gemensamma erfarenheter och resultat i diskussioner och reflektioner av genomfört arbete samt aktuell innovationsforskning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.